Provincie heeft in 2020 ruim 440 miljoen te besteden

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten presenteert een financieel gezonde begroting. Komend jaar is er ruim 440 miljoen beschikbaar om onze provincie mooier, schoner, duurzamer, innovatiever, creatiever en beter bereikbaar te maken. In de provinciale plannen staat de omschakeling naar duurzame energie, landbouw en industrie centraal. De begroting wordt op 13 november besproken en vastgesteld door Provinciale Staten. 

Energietransitie

In 2020 zet de provincie samen met de Groningse gemeenten en onze samenleving verdere stappen in de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere vormen van energie. Zo werken we samen met onder meer de gemeenten en waterschappen aan de Regionale Energie Strategie. Ook in de landbouw en industrie krijgt verduurzaming prioriteit. De provincie steekt meer geld in het stimuleren van biologische en natuurinclusieve landbouw. Ook gaan we door met het stimuleren van de vergroening in de chemiesector. Samen met gemeenten en waterschappen gaat de provincie aan de slag met een plan hoe we moeten omgaan met klimaatveranderingen als droogte en extreme regen.

Nieuwe plannen

Bijna 45% van de uitgaven (197 miljoen) gaat naar het verbeteren van de bereikbaarheid van Stad en Ommeland. Daarvan is 11 miljoen bedoeld voor het stimuleren van het fietsverkeer met doorfietsroutes, laadpalen voor e-bikes en verkeersveilige fietspaden. Meer geld gaat er ook naar versterking van het culturele aanbod in onze provincie. Voor een groot aantal thema’s, waaronder economie, arbeidsmarkt, krimp, landbouw, biodiversiteit, mobiliteit, cultuur en sport, gaan we aan de slag met nieuw beleid. We doen dit in samenwerking met andere overheden, onderwijs, instanties, bedrijven en onze inwoners. Verder wil het college de digitale dienstverlening en informatievoorziening van de provincie aan gemeenten en inwoners verbeteren. In de begroting voor 2020 is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van nieuwe regelgeving voor stikstof en PFAS-houdende grond voor de uitvoering van infrastructurele projecten.

Motorrijtuigenbelasting

De begroting is sluitend voor de komende jaren, ondanks financiële tegenvallers van in totaal 8,3 miljoen. Het tekort wordt opgevangen door meer geld uit de reserves te halen en de onvoorziene uitgaven en het flexibel budget te verlagen. Er vindt geen extra verhoging van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting plaats, behalve de gebruikelijke jaarlijkse indexering van 1,6%. Voor 2020 komt dit neer op een gemiddelde stijging van de jaarlijkse opcenten met € 3,50 per auto.

Wilt u reageren?

Meer informatie over de begroting 2020 is te vinden in het huishoudboekje. Bekijk ook de infographic. Reageren op de begroting is mogelijk tot en met 31 oktober 2019. Dat kan per mail, via statengriffie@provinciegroningen.nl. Een brief sturen kan ook, via Provinciale Staten van Groningen, Antwoordnummer 58, 9700 WB Groningen.