Provincie geeft proef met anoniem solliciteren geen vervolg

De provincie Groningen gaat niet door met anoniem solliciteren. De reguliere manier van werven en selecteren van nieuwe medewerkers blijkt minstens zo effectief als anoniem solliciteren, zo blijkt uit een zes maanden durende proef die in de eerste helft van 2018 is gedaan. 

Resultaten

Na de proef concludeert de provincie Groningen dat anoniem solliciteren niet méér bijdraagt dan de reguliere werving- en selectieprocedure. Het anoniem solliciteren heeft niet drempelverlagend gewerkt en niet geleid tot een grotere diversiteit van sollicitanten. Dit blijkt onder andere uit de resultaten van een enquête die is ingevuld door het merendeel van de sollicitanten. Ook hebben de geanonimiseerde cv's bij de selectieprocedure niet geleid tot een andere keuze van kandidaten. Uit onderzoek blijkt dat de selectie nagenoeg overeenkomt met die uit de reguliere selectieprocedure. 

Diversiteit in personeelsbestand

De provincie Groningen staat achter een gelijke behandeling en diversiteit in het personeelsbestand. Iedereen is welkom bij de provincie Groningen. In het reguliere werving- en selectiebeleid is hier veel aandacht voor. Zo hebben bepaalde doelgroepen een voorrangspositie, zoals personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond.

Proef

De proef met anoniem solliciteren liep van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 en had als doel te onderzoeken of anoniem solliciteren bijdraagt aan meer diversiteit in de organisatie. Daarnaast werd de pilot gebruikt om inzicht te krijgen of het voor sollicitanten drempelverlagend werkt en of het leidt tot een andere keuze van kandidaten. In de sollicitatieprocedure bleven onderdelen als leeftijd, geslacht en etnische achtergrond anoniem. In totaal zijn er 19 vacatures via de anonieme procedure behandeld en hierop hebben 642 mensen gesolliciteerd.