Provincie en gemeenten willen voormalige vuilstort Woltersum saneren

De provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg bevindt zich circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Vanwege de maatschappelijke zorgen, het milieu en de komende herindeling willen de colleges van de provincie en gemeenten gezamenlijk geld op tafel leggen om de voormalige vuilstort op te ruimen.

Kosten

Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De kosten hiervoor worden geraamd op circa 7,8 miljoen euro. Afgesproken is dat de helft ten laste komt van de provincie Groningen en dat de beide gemeenten de andere helft van de kosten voor hun rekening nemen.

Voormalige vuilstort lekt

De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf halverwege de jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en chemisch afval. Begin jaren tachtig heeft de provincie de stort voorzien van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Sindsdien is de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort periodiek gecontroleerd. Uit de monitoringsresultaten van 2012, 2014 en 2016 bleek dat er stoffen uit de stort lekken via het grondwater. Mede gezien de aanwezigheid van een restverontreiniging in de berm van de Bouwerschapweg is in 2016 besloten aanvullend onderzoek te doen en de huidige aanpak van afdekken en periodiek monitoren te heroverwegen. 

Geen gevaar voor volksgezondheid

Uit onafhankelijk onderzoek in de stortplaats kwam in januari 2018 naar voren dat er ongeveer elfduizend ton chemisch AKU-afval ligt. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. De stoffen die uit de stort lekken zijn voornamelijk kobalt en organische stoffen, die voortkomen uit het afbraakproces van de producten. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door GGD Groningen.

Herindeling 

De komende herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer biedt de mogelijkheid om de kosten voor de sanering gezamenlijk op te brengen. Per 1 januari 2019 gaat het bevoegd gezag over de voormalige vuilstort over van de provincie Groningen naar de gemeente Groningen. "Met dit besluit wordt door de drie partijen een eind gemaakt aan de decennialange maatschappelijke onrust rondom deze stortplaats, en wordt de leefbaarheid van de provincie verbeterd", aldus gedeputeerde Nienke Homan.

Vervolg

Nog voor de zomervakantie wordt het voorstel besproken in de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer. Als zij akkoord gaan, dan wordt een saneringsplan opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de veiligheid voor omwonenden tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het chemisch afval vindt op z’n vroegst plaats in 2019.