Provincie en gemeente Bedum werken plannen rondweg verder uit

De provincie Groningen en de gemeente Bedum gaan de plannen voor de oostelijke ontsluitingsweg voor Bedum verder uitwerken. Eind 2014 werd een voorkeurstracé voor de weg gekozen. In de komende fase wordt het tracé technisch verder uitgewerkt. De nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum.

De provincie Groningen en de gemeente Bedum gaan de plannen voor de oostelijke ontsluitingsweg voor Bedum verder uitwerken. Eind 2014 werd een  voorkeurstracé voor de weg gekozen. In de komende fase wordt het tracé technisch verder uitgewerkt. De nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum.

Alternatief

Het alternatief dat is gekozen loopt langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Op de plaats waar de nieuwe weg het spoor kruist, moet een gelijkvloerse  spoorwegovergang of een tunnel komen. Hier moet ProRail nog mee instemmen. Daarnaast moeten  de plannen afgestemd worden met het plan van zuivelproducent FrieslandCampina Domo om de fabriek uit te breiden.

Technische uitwerking

In de komende maanden vindt hierover met de verschillende partijen verder overleg plaats. De antwoorden op deze vragen vormen belangrijke kaders voor het vervolg en de verdere technische invulling van de definitieve weg. Voor de uitwerking van het definitieve tracé worden in elk geval in hoofdlijnen de aansluiting op Boterdiep Westzijde, de vormgeving en inpassing van de spoorwegovergang en de herinrichting van de Sint Annerweg verder uitgewerkt.

Aanvullend onderzoek

Daarnaast vinden aanvullend geluidsonderzoek en verkennende grond- en milieukundige onderzoeken plaats. Met de werkgroep landbouw is  afgesproken om  onderzoek te doen naar de grondmobiliteit. Dit wil zeggen dat in overleg met betrokken grondeigenaren wordt onderzocht hoe groot de invloed op hun bedrijfsvoering is en welke kansen en mogelijkheden er zijn dit te verminderen door bijvoorbeeld grond- of kavelruil.

Communicatie met de omgeving

Per onderwerp vindt communicatie met de omgeving plaats. Dat betekent dat in deze fase de communicatie in eerste instantie gericht is op de direct betrokkenen, zoals grondeigenaren of direct aanwonenden.   

Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Bedum.