Provincie dringt aan op goede verdeling lusten en lasten windpark N33

De provincie dringt bij minister Kamp van Economische Zaken aan op genoeg aandacht voor de verdeling van de lusten en lasten bij de verdere uitwerking van het windpark N33. Omwonenden moeten kunnen participeren in het windpark en het gebied moet een tijdelijke bestemming krijgen voor windenergie. Ook moet de minister kiezen voor de modernste molens met een zo groot mogelijke opbrengst en zo min mogelijk overlast door geluid en licht. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de minister.

De provincie dringt bij minister Kamp van Economische Zaken aan op genoeg aandacht voor de verdeling van de lusten en lasten bij de verdere uitwerking van het windpark N33. Omwonenden moeten kunnen participeren in het windpark en het gebied moet een tijdelijke bestemming krijgen voor windenergie. Ook moet de minister kiezen voor de modernste molens met een zo groot mogelijke opbrengst en zo min mogelijk overlast door geluid en licht. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de minister.

Lusten en lasten verdelen

Wij vinden dat de ontwikkelaars van het windpark N33 afspraken met omwonenden moeten maken over de verdeling van de lusten en de lasten. In de Nederlandse wetgeving is hiervoor niets geregeld. Daarom willen we dat de minister bij het uitwerken van het plan voor het windpark ons 'Beleidskader saneren en opschaling, gebiedsfonds en participatie' gebruikt. In dit beleidskader hebben we ook vastgelegd dat los geplaatste windmolens gesaneerd worden en de capaciteit daarvan aan bestaande parken wordt toegevoegd. Zoals de 12 Lagerwey windmolens bij Scheemda.

Ruimte tijdelijk bestemmen

Het Rijk maakt een inpassingsplan, een soort bestemmingsplan, voor het windpark N33. We stellen de minister voor om de ruimte die nodig is voor het windpark tijdelijk te bestemmen voor windenergie. Door een windpark tijdelijk te bestemmen kunnen we windenergie voor het gebied, na afloop van de tijdelijke termijn, opnieuw tegen het licht houden. Dat geldt voor de nut en noodzaak, de locatiekeuze en de exacte plekken van de molens. Dat zou kunnen betekenen dat windenergie dan weer uit het gebied verdwijnt of met andere typen molens en/of op andere plekken opgewekt gaat worden.

Inpassingsplan

Onlangs heeft de minister van Economische Zaken besloten het voorkeursalternatief windpark N33 uit te gaan voeren. Het voorkeursalternatief combineert de twee varianten die als beste uit de onderzoeken naar voren kwamen. De voorkeurslocatie van het windpark N33 is gepland in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het windpark N33 is een windpark van boven de 100 MW. Het valt daarmee onder de Rijkscoƶrdinatieregeling. Het Rijk stelt het inpassingsplan vast en coƶrdineert de besluiten. Provinciale Staten krijgen zes weken de tijd om op het voorontwerp inpassingsplan te reageren.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33