Provincie draagt drie ton bij aan Werkschool Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen ontvangt een bijdrage van 300.000 euro van de provincie voor het verder ontwikkelen van de Werkschool Groningen voor de periode 2014-2016. Het doel van de Werkschool is om binnen het onderwijs voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar meer kansen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Arbeidsmarktregio Groningen ontvangt een bijdrage van 300.000 euro van de provincie voor het verder ontwikkelen van de Werkschool Groningen voor de periode 2014-2016. Het doel van de Werkschool is om binnen het onderwijs voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar meer kansen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Werkschool

Het proefproject de Werkschool wordt verder ontwikkeld. De pilot richtte zich op (ex-)leerlingen van praktijkonderwijsscholen (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met het profiel arbeid, die tijdens of na hun opleiding naar de arbeidsmarkt moeten worden begeleid. De Werkschool is een zogenaamde virtuele netwerkorganisatie, een samenwerkingsverband van gemeenten, ROC's, Praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, UWV, MEE en provincie.

Versnellingsagenda

De bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de ondersteuning van kwetsbare groepen uit onder andere sociale werkvoorzieningen staan centraal in de Versnellingsagenda 2.0. Voor het proefproject de Werkschool is in de Versnellingsagenda 2.0 geld beschikbaar gesteld. De provincie wil hiermee gemeentelijke overheden, onderwijs en bedrijfsleven mogelijkheden geven om gezamenlijk jongeren en kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt te begeleiden.