Provincie biedt insecten onderdak langs ringweg Groningen

Oplettende weggebruikers hebben ze misschien al opgemerkt langs de ringweg rondom de stad Groningen: de houten huisjes met daarin resten van takken, rietstengels en boomstammen met gaatjes. Het gaat hier om insectenhotels, plekken die de provincie Groningen speciaal heeft aangelegd, zodat bijvoorbeeld bijen zich er kunnen nestelen. Dit is hard nodig omdat er steeds minder geschikte nestplekken zijn voor insecten. De resten zijn van bomen en bosschages die gesnoeid zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Met uitsterven bedreigd

Het gaat met veel insectensoorten in Nederland niet goed. Dat er steeds minder geschikte nestplekken zijn voor insecten, komt onder meer door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het in gebruik nemen van stukken natuur voor landbouw, industrie of de aanleg van wegen. Veel insectensoorten zijn inmiddels zeldzaam geworden of worden zelfs met uitsterven bedreigd. Een van die soorten is de bij, die belangrijk is voor de bestuiving - en daarmee de voorplanting - van planten.

Andere maatregelen

Een deel van de bijensoorten nestelt in gaatjes en holle stengels. Deze soorten kunnen uitstekend terecht in de insectenhotels langs de ringwegen. Dicht rondom deze plekken hebben de bijen ook veel bloemen nodig. Ook daar proberen we als provincie voor te zorgen. Voor de bijensoorten die in de bodem nestelen leggen we grondwalletjes van zand aan. Daarnaast laten we na snoeiwerkzaamheden takken bewust op de grond liggen, zodat pissebedden, kevers en ook vogels een leefplek hebben. Een ander voorbeeld is de klimop die we in de bomen laten zitten, een plant die in de herfst een bron is van nectar en stuifmeel voor insecten.

Slim en groen

De aanleg van de insectenhotels en de andere maatregelen die we nemen voor het welzijn van de insecten, zijn voorbeelden van 'slim en groen'. Als provincie zijn we doorlopend op zoek naar innovatieve en duurzame manieren om verkeer en vervoer, de infrastructuur en het onderhoud ervan, slimmer en groener te maken.