Provincie aan de slag met aanpak stikstof

Provinciale Staten hebben op 18 november gesproken over de Groninger Aanpak Stikstof (GrAS) (PDF PDF-bestand, 1 MB). Tijdens de vergadering zijn 12 moties ingediend, waarvan er 6 zijn aangenomen en 6 verworpen. Nu kan de provincie met de uitvoering starten. De GrAS gaat over de manier waarop we in Groningen onze natuur willen beschermen en tegelijkertijd ruimte bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten. De aanpak is gericht op drie pijlers: een gebiedsgerichte aanpak voor Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in de gemeente Westerwolde, innovaties binnen de sectoren, zoals de landbouw en industrie, en de vergunningverlening. De aanpak kan alleen gerealiseerd worden met voldoende maatschappelijk draagvlak, in samenwerking met de betrokken sectoren.

Vergunningen

De provincie werkt aan een vergunningensysteem dat initiatiefnemers rust en stabiliteit biedt. Daarnaast wil de provincie de activiteiten legaliseren die voor of tijdens de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld waren van vergunningplicht. Tot die tijd wordt er op hen niet gehandhaafd. De minister van Landbouw, Natuur en Visserij heeft toegezegd te werken aan de legalisatie van deze activiteiten. De provincie heeft aangegeven waar mogelijk actief bij te dragen aan versnelling van de legalisatie. Ook stelt de provincie op zeer korte termijn het extern salderen open, zodat investeringen, bijvoorbeeld in de industrie in de Eemsdelta, weer mogelijk worden.

Maatregelen

In de gebiedsgerichte aanpak voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek gaat een adviescommissie met de betrokkenen in het gebied op zoek naar maatregelen voor het herstel van de stikstofgevoelige natuur. Met de sectoren kijkt de provincie naar manieren om de totale stikstofemissies in Groningen te verlagen, middels het versterken van de reeds ingezette verduurzaming. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van de landbouw verder te stimuleren.  Ook wordt er gewerkt aan een meer robuuste natuur. Bijvoorbeeld met overgangsgebieden voor natuur en landbouw en een strategie om de biodiversiteit te verbeteren in de industriegebieden in de Eemsdelta.

Landelijke opgave

Een belangrijk uitgangspunt voor de Groninger aanpak is dat de stikstofproblematiek in de kern een landelijk probleem is. Het Rijk kan bronmaatregelen nemen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en technische stalmaatregelen. Dit soort maatregelen zijn wezenlijk voor het bereiken van de natuurdoelen. Dat betekent dat er alleen samen met het Rijk aan een structurele oplossing gewerkt kan worden.