Proeftuin gestart

Vorige week is mijn blog erbij ingeschoten, omdat ik zowel maandag als vrijdag verlof heb genomen. In dit blog blik ik daarom terug op de periode 27 mei tot en met 9 juni.

Vorige week is mijn blog erbij ingeschoten, omdat ik zowel maandag als vrijdag verlof heb genomen. In dit blog blik ik daarom terug op de periode 27 mei tot en met 9 juni.

In de kerngroep de afgelopen twee weken aandacht besteed aan het nieuwe werken en een groslijst van allerlei zaken, die vóór 1 november moeten worden geregeld. Bij de discussie over het nieuwe werken hebben wij vooral stilgestaan bij de betekenis ervan voor de manier van werken en voor de inrichting van ons gebouw in Veendam. Het nieuwe werken betekent in onze opvatting dat de thuisbasis voor medewerkers het kantoor in Veendam is, maar als het voor het werk nodig is is dat ook op een gemeentehuis, het provinciehuis of bij een bedrijf en daarnaast eventueel thuis. De planning loopt op hoofdlijnen goed. Wij besteden nu ook aandacht aan veel kleine dingen, die voor 1 november moeten worden geregeld. Het wordt nog een hele klus.

Dinsdag 28 mei zijn de agenda en stukken voor de oprichtingsvergadering van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen op 11 juni naar de colleges gestuurd.
Woensdag 29 mei hebben wij 's morgens deelnemersplatform gehad. Jammer genoeg was de belangstelling gering. Wij hebben het platform bijgepraat over de stand van zaken.
Donderdag 30 mei is de proeftuin Informatievoorziening en Automatisering door kwartiermaker Saskia Gerritsen in gebruik gesteld. De projectgroep  Informatievoorziening en Automatisering heeft er de afgelopen maanden onder leiding van Godfried Damm keihard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. In de proeftuin kunnen de werkprocessen worden getest. Medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst worden de komende tijd ook in de gelegenheid gesteld om dat te doen.
Vrijdag 29 mei was er projectgroep Personeel, onder andere de wervingsprocedure voor de directeur voorbereid.

Vrijdagmiddag met mijn vriendin voor een lang weekend naar de trek-in van It Dreamlân bij Kollumerpomp vertrokken. Wat een prachtplek. Fietsend en wandelend genoten van het Friese landschap.

Op maandag 3 juni hebben drie bureaus een presentatie gegeven voor het traject Houding en Gedrag. De presentaties zijn samen met de offertes beoordeeld door een commissie waarin twee leden van de Bijzondere Ondernemingsraad zijn vertegenwoordigd. Saskia Gerritsen heeft de bureaus inmiddels geïnformeerd over onze keuze. Nog voor de zomervakantie start dit traject met een medewerkersbijeenkomst.
Dinsdag 4 juni de uitvraag voor de ondersteunende diensten (personeels- en salarisadministratie en financiële administratie) naar de gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris gestuurd.
Er zijn 25 reacties binnengekomen op de vacature voor drie afdelingsmanagers. Daarvan zijn er acht uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken op 14 juni.
's Middags in de projectgroep Financiën het werk voor de komende maanden op een rijtje gezet.
Donderdag 6 juni was de klankbordgroep. Ook hier een magere opkomst. Alleen de twee waterschappen en de brandweer gaven acte de présence. Afspraken gemaakt om kort voor of na de zomervakantie knopen door te hakken over de taken indirecte lozingen en brandpreventie. Kerngroeplid Jan Smittenberg is de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereiding van en de gesprekken met de deelnemers over de dienstverleningsovereenkomsten: een arbeidsintensieve klus..

Vrijdag met een vriendin uit mijn geboortestad Utrecht langs de Kromme Rijn gewandeld. Zaterdag voor het eerst sinds jaren weer getennist. Het was zeker in het begin wennen, maar voor een eerste keer ging het best goed. De basisslagen pakte ik vrij snel weer op.