Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer start in 2018

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar te verhogen tot -0,52 m NAP schuift door naar 2018. Waterschap Noorderzijlvest gaf 10 januari de vergunning voor deze proef af, met als startdatum 15 februari en als einddatum 1 april. Het jaar 2017 wordt echter gebruikt om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting. Dat is besloten na overleg tussen het waterschap en de provincie Groningen, die het Natura 2000-beheerplan - waar de proef onderdeel van is - uitvoert.

Volgend jaar

Het vizier wordt gericht op de jaren 2018 en 2019. Dan wordt de proef wél uitgevoerd. Het waterpeil wordt in die jaren gedurende zes weken van 15 februari tot 1 april tijdelijk verhoogd. De verwachting is dat daardoor de kwaliteit en kwantiteit van het waterriet in het Lauwersmeer langs de oevers toeneemt, slikgebieden verbeteren en de voortschrijdende 'verbossing' van het gebied tot stilstand komt.

Vergunning

De vergunning van het waterschap biedt ruimte voor twee jaar proefdraaien. De tijd die nu vrijkomt door in 2017 niet te starten, wordt gebruikt om de monitoring in het gebied verder te versterken. Met de vergunning geeft het waterschap het signaal af dat de veiligheid van de inwoners van het gebied is gewaarborgd tijdens de tijdelijke verhoging.

Natura 2000-beheerplan

Noorderzijlvest, de provincies Groningen en Fryslân, Wetterkip Fryslân, Staatsbosbeheer en de betrokken gemeenten hebben samen met het Rijk een Natura 2000-beheerplan voor het Lauwersmeer opgesteld. De proef met het waterpeil is daar een voortvloeisel van. In het beheerplan staan diverse maatregelen die uiteindelijke moeten leiden tot een betere biodiversiteit in het gebied.  De komst van meer slik en meer riet is goed voor de flora en fauna.

Spanningen

De proef is, zo stelt de stuurgroep, een van de manieren om te kijken hoe de flora en fauna in het Lauwersmeer behouden of zelfs versterkt kan worden. In een gebied waarin landbouw en recreatie ook belangrijk zijn. "Die combinatie levert soms spanningen op", zegt gedeputeerde Henk Staghouwer, voorzitter van de projectgroep. "Maar de status van het Lauwersmeer als Natura 2000-gebied, een Europees natuurbeschermingsgebied dus, is niet vrijblijvend. Het beheerplan evenmin. In dat licht moet je de proef bezien". 

Bekijk ook de video op Youtube, waarin uitgelegd wordt wat de proef precies inhoudt.