Procedure voor windpark Eemshaven West van start

Energiebedrijf Vattenfall wil een windpark aanleggen in de Eemshaven West. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat voor dit windpark de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage kan worden gelegd. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure. De NRD heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft wat er in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht wordt. 

Informatiebijeenkomst

De NRD ligt van 14 juli tot en met 7 september ter inzage via de website van de provincie. Vanwege de zomervakantie is de terinzagelegging verlengd van zes naar acht weken. Iedereen kan een reactie op de NRD geven door een zienswijze in te dienen. Tijdens de inspraakperiode organiseert Vattenfall samen met de provincie een informatiesessie direct na de vakantieperiode in augustus.

Provincie bevoegd gezag

Door de grootte van het project is de provincie het bevoegd gezag. Allereerst wordt de NRD ter inzage gelegd. Daarna worden er een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Als dit afgerond is, wordt er een omgevingsvergunning verleend.  

Klimaatakkoord

In de provincie Groningen worden windparken in drie gebieden geconcentreerd. De Eemshaven is hier één van. Het zoekgebied voor windpark Eemshaven West ligt globaal tussen de Waddendijk en de Binnenbermsloot (ten westen van de Eemshaven). Het windpark Eemshaven West levert een bijdrage aan de doelen van het Klimaatakkoord en de overgang naar duurzaam opgewekte energie.