Presentatie project in Utrecht

De werkweek begonnen in Utrecht voor de maandelijkse vergadering met collega-RUD-projectleiders in de andere provincies. Een bijzondere vergadering dit keer, omdat elke projectleider de stand van zaken van zijn project moest presenteren.

De werkweek begonnen in Utrecht voor de maandelijkse vergadering met collega-RUD-projectleiders in de andere provincies. Een bijzondere vergadering dit keer, omdat elke projectleider de stand van zaken van zijn project moest presenteren.

Het gehoor bestond uit collega-projectleiders en de programmamanager RUD's van het IPO én uit het programmamanagersoverleg van het landelijke programma voor de RUD's. Daarin zitten vertegenwoordigers van ministeries, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Ook de verantwoordelijke IPO-directeur en twee provinciesecretarissen waren present.
De dag gaf een goed beeld van de aanpak van de verschillende RUD-projecten, heel gevarieerd. In mijn presentatie heb ik benadrukt dat wij vanaf het begin de samenwerking hebben gezocht en gevonden tussen alle gemeenten en de provincie en dat ons motto 'Vorm volgt inhoud' is. Na mijn presentatie vooral vragen over de Groningse kwaliteitsmaat en de invulling van het Verbindingsmodel. Na deze dag mag ik concluderen dat wij goed op weg zijn en best trots mogen zijn op de manier waarop ons project verloopt.

Verder hard gewerkt aan het document voor de consultatieronde. Vrijdags de tweede workshop met de projectgroep over de uitwerking en afweging van de modellen. Gediscussieerd over mogelijke subvarianten. Opnieuw stilgestaan bij de financiële doorrekening van de varianten en een eerste discussie over de afweging van de modellen gevoerd. Gekozen voor een kwalitatieve afweging en in tweetallen een eerste invuloefening gedaan.
De uitwerking en afweging van de modellen vraagt meer tijd dan verwacht, vooral om alle projectgroepleden op hetzelfde informatieniveau te krijgen: waarom heeft de kerngroep bepaalde keuzes gemaakt en hoe werken die door? Onze deadline, 4 februari, komt echter met rasse schreden dichterbij. Daarom hebben wij afgesproken om de reguliere projectvergadering dinsdag 25 januari te gebruiken voor het afronden van de afweging. Voor de workshop op 28 januari reserveren wij bovendien de hele dag in plaats van alleen de ochtend. Tijdens die workshop bespreken wij dan het concept-document 'Uitwerking en afweging modellen', dat de projectgroepleden begin februari bij hun achterbannen terugleggen als opmaat naar de Tweede Bestuursconferentie RUD op 4 maart.

Deze week ook tijd besteed aan niet-RUD-zaken.
Eén keer in de maand is er een themabijeenkomst voor de leidinggevenden van de provincie, waar ook de programma- en projectleiders bij horen. Dit keer een presentatie van de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek over onze organisatie. Eenzelfde onderzoek is ook bij zes andere provincies gehouden. Onze provincie scoort goed, ook ten opzichte van de andere provincies. Altijd goed om te horen.
Donderdag deelgenomen aan een bijeenkomst over horizontale sturing. Binnen onze organisatie loopt een organisatieontwikkelingsproject, één van de verbeterpunten is de horizontale sturing. Onze organisatie is traditioneel verticaal / sectoraal gericht, terwijl er steeds meer in programma's en projecten wordt gewerkt dwars door de organisatie heen. Samen met een aantal collega's nagedacht over de manier waarop wij de horizontale sturing kunnen verbeteren.

Deze week gaat de projectgroep er vol tegen aan om de deadline voor het document ‘Uitwerking en afweging modellen’ te halen.