Positief financieel resultaat voor provincie Groningen over 2016

De provincie heeft over 2016 een positief financieel resultaat behaald van 2,96 miljoen euro. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserves. Op die manier komt het positieve resultaat ten goede aan de plannen voor 2018, zoals beschreven in de Voorjaarsnota 2017 (PDF PDF-bestand, 2 MB). Hieruit blijkt dat de provincie in 2017 13,8 miljoen euro investeert in Groningen Airport Eelde en financiële ruimte creëert voor de volgende collegeperiode. Zowel de Jaarrekening 2016 (PDF PDF-bestand, 4 MB) als de Voorjaarsnota 2017 zijn op 9 juni gepubliceerd.

Vertraging

Vanwege aangescherpte wettelijke normen voor de accountantscontrole heeft het goedkeuren van de jaarrekening 2016 enige vertraging opgelopen. Hierdoor is de behandeling door Provinciale Staten een maand later dan gepland. De vertraging had te maken met het verkrijgen van informatie over de voortgang van de verleende subsidies. Deze informatie is inmiddels inzichtelijk geworden.

Voorjaarsnota 2017

Het college van Gedeputeerde Staten heeft als aandeelhouder van Groningen Airport Eelde eerder al besloten om in de periode 2017-2026 te investeren in het vliegveld. In de Voorjaarsnota 2017 is het aandeel van de provincie Groningen van 13,8 miljoen euro aan de totale investering van 46 miljoen euro opgenomen.

Perspectief 2017-2021

Verder is het college erin geslaagd om voor de volgende collegeperiode geld opzij te zetten. Het financiële perspectief uit de Begroting 2017 is geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de financiële gevolgen van de onlangs verschenen meicirculaire 2017. Het financiële perspectief 2017-2021 is aanzienlijk verbeterd. Er is ruimte voor de bekostiging van nieuwe beleidskeuzes en er is een flexibel budget beschikbaar van tenminste 2 miljoen euro per jaar. In totaal is er in de periode 2020-2023  op dit moment 32,69 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid.

Verdere procedure

Op 5 juli behandelen Provinciale Staten de Jaarrekening 2016. De behandeling van de Voorjaarsnota 2017 vindt een week later plaats, op 12 juli.