Pionieren

Maandag zijn de eerste gesprekken van de plaatsingscommissie met medewerkers geweest. De comissie voert met ruim tachtig medewerkers zo'n gesprek. Een hele organisatie voor Simone Brinksma, die de plaatsingscommissie begeleidt.

 

Maandag zijn de eerste gesprekken van de plaatsingscommissie met medewerkers geweest. De comissie voert met ruim tachtig medewerkers zo'n gesprek. Een hele organisatie voor Simone Brinksma, die de plaatsingscommissie begeleidt.
De concepteindrapportage van de nulmeting gelezen. Dit is de tweede versie. Het kwaliteitskader en het daarvan afgeleide toetsingskader zijn goed beschreven en de opmerkingen van de projectgroep en het deelnemersplatform bij de eerste versie zijn verwerkt. De onderliggende gegevens zijn bij alle deelnemers geverifieerd.
’s Middags met Titia Kootstra, personeel- en organisatieadviseur van de provincie, een gesprek gehad over het personeelsarchief. Wij willen dat helemaal digitaal inrichten. Titia geeft goede tips voor de inrichting van het archief.
De plaatsingscommissie wil nog extra gegevens van ons. Vanuit de kerngroep pakken Gea Koeling en Jan Smittenberg dit spoedklusje op en vanuit de projectgroep Personeel Lianne Roelfes, personeel- en organisatieadviseur bij de gemeente Vlagtwedde.

Dinsdagmorgen vergadering van de kerngroep. Vooral lopende zaken doorgenomen en dat zijn er heel veel.
Dinsdagavond met de trein naar mijn vriendin in Amsterdam, omdat ik woensdag in IPO-verband overleg heb over de RUD-vorming. Commentaar van Gea Koeling en mij op de nulmeting doorgegeven aan Jan Beldman van KplusV organisatieadvies.

Woensdagmorgen vanuit Amsterdam naar Utrecht voor het IPO-overleg. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een rapportage over de brandveiligheid bij 121 risicovolle bedrijven naar de Tweede Kamer gestuurd, zonder medeweten van de VNG en het IPO. Dat heeft enige opschudding veroorzaakt. Inmiddels zijn met de staatssecretaris afspraken gemaakt over 'hoor en wederhoor'. Bij de rondgang blijkt dat de drie noordelijke RUD's, met die van Utrecht en Zeeland in de achterhoede zitten. Op de terugweg met mijn Friese collega Freerk Mink meegereisd. Freerk heeft een heldere visie op de informatie- en communicatietechnologievoorziening van de RUD's en op de BRZO-RUD. Wij wisselen argumenten uit. Een goed gesprek is het gevolg.

Donderdagmorgen beginnen wij met het deelnemersplatform. Ik vervang kwartiermaker Saskia Gerritsen als voorzitter, omdat Saskia in Den Haag een presentatie houdt voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, oud-gedeputeerde Wilma Mansvelt. In het deelnemersplatform houdt Godfried Damm, projectleider procesautomatisering, een presentatie over de noodzakelijke informatie- en communicatietechnologievoorzieningen die bij de deelnemende organisaties moeten treffen om de informatieuitwisseling tussen de deelnemers en de RUD goed te laten verlopen. Gea Koeling, projectleider werkprocessen, informeert het deelnemensplatform daarna over de werkprocessen en de samenwerking tussen de front office en de back office RUD. De komende maanden organiseert zij een tiental werksessies over de verschillende werkprocessen.
Tussen de middag een eerste bijeenkomst met provinciale collega's over de nieuwe klus waar ik binnenkort aan begin, de Omgevingsvisie. De bijeenkomst heeft een brainstormkarakter. Zeker is dat de provincie zich moet herbezinnen op haar rol in het beleid voor de fysieke omgeving. Het rapport 'Grenzeloos gunnen' geeft hier alle aanleiding toe. Vanaf 1 mei ga ik een dag per week aan deze klus werken, na de zomervakantie 2,5 dag en vanaf 1 november volledig. Mooie klus!
Halverwege de middag hebben wij de managementteamgroep. Saskia Gerritsen zou er eerst niet bij zijn, maar op het laatste moment wordt een overleg met Drenthe en Fryslân over de BRZO-RUD afgezegd. Fijn dat Saskia nu wel bij de managementteamgroep kan zijn, omdat de ontwerp-Programmabegroting prominent op de agenda staat. De managementteamgroep maakt een aantal kanttekeningen bij de begroting, maar geeft over de hoofdlijnen een positief advies aan de stuurgroep, die op 26 maart is. Dat laatste geldt ook voor de Nota reacties en commentaar gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan en voor de Gemeenschappelijke regeling. Als de stuurgroep volgende week akkoord gaat, is de weg vrij voor de oprichtingsvergadering van de Gemeenschappelijke regeling RUD Groningen, die gepland is op 11 juni. Vanaf die datum wordt de naam van de RUD Omgevingsdienst Groningen. Rond half zeven ’s avonds fiets ik naar huis.
’s Avonds de stukken voor de stuurgroep voorbereid.

Vrijdagmorgen projectgroep Personeel. Op de agenda onder andere de Klachtenregeling ongewenst gedrag en de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering. Beide stukken zijn goed voorbereid door de arbeidsjuriste van de provincie Patricia Lie A Njoek. Projectgroeplid Hans Goslinga tracteert op tompoezen, omdat hij jarig is. Rond 12 uur zit de vergadering erop. In mijn inbox zit dan een mailtje van onze financiële adviseur Evert Bovens met de opmerkingen van de managementteamgroep over de Programmabegroting. Die voeg ik aan de annotatie voor de stuurgroep toe, waarna ik de agenda en stukken voor de stuurgroep kan verzenden.
’s Middags ga ik met trein naar Best naar een vriendin in Oirschot. In de trein dit blog grotendeels geschreven en mijn werkplanning voor volgende week gemaakt.
Op zaterdag heb ik in ‘s Hertogenbosch een reünie van de opleiding die ik heb gevolgd, de Verkeersakademie Tilburg. Uitgenodigd zijn docenten en de 'eerste lichting' studenten uit 1972. Velen van hen heb ik 35 jaar niet gezien. Het wordt een hartstikke leuke dag, waarbij veel oude herinneringen worden opgehaald. Net als met de RUD nu, was het in 1972 ook pionieren met als gevolg een hechte band tussen docenten en studenten. Terug naar Groningen reis ik met vriend en collega Cor van der Klaauw.