Organisaties voor provincie aan de slag met erfgoed en landschap

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Stichting Libau gaan voor de provincie opdrachten uitvoeren op het gebied van erfgoed en landschap. Daarvoor worden vier projecten opgezet, die gericht zijn op het weer zichtbaar maken van de rivier de Hunze in de stad Groningen, het herstel en de ontwikkeling van het Biessumerbos in Delzijl, een belevingskaart van Ulrum en een onderzoek naar de mogelijkheden om de boerderij 'Enne Jansheerd' in Maarhuizen duurzamer te maken. Voor de opdrachten is maximaal 100.000 euro beschikbaar. 

Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap

De provincie heeft Groninger gemeenten en organisaties op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap opgeroepen om met projecten te komen die zich bevinden op het snijvlak van deze drie onderwerpen. Het zijn thema's die deel uitmaken van een programma van de provincie dat zich inzet voor het behoud en het herstel van erfgoed en landschap, maar ook ruimte biedt aan nieuw erfgoed of nieuwe toevoegingen aan het landschap. Het bestaande erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap staan onder druk, onder meer door de gevolgen van de aardgaswinning in combinatie met bevolkingskrimp. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we eraan om waardevolle monumenten en landschappen te behouden voor de toekomst.

Hunzeboord

Het Groninger Landschap gaat samen met de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken. De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. In de Groninger wijk Van Starkenborgh ligt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht. 

Biessumerbos

Natuurmonumenten wil samen met een groep natuurliefhebbers uit de omgeving de geschiedenis van het wierdedorp Biessum bij Delfzijl beter zichtbaar maken. Grachten worden schoongemaakt en met stenen worden de contouren van de oude boerderij de Vossemaheerd weer zichtbaar gemaakt. Historische akkers worden hersteld en met oude gewassen en bloemen wordt aangegeven waar deze hebben gelegen.

Belevingskaart Ulrum

Stichting Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen, maakt een belevingskaart van waardevolle plekken en panden in Ulrum. Op basis van verhalen van dorpsbewoners heeft Libau een inventarisatie gemaakt van bijzondere panden en plaatsen in het dorp. Aan de hand daarvan wil de organisatie een interactieve kaart maken. De kaart moet te koppelen zijn aan een dorpswebsite en moet zelf bijgehouden worden door dorpsbewoners. Het is de bedoeling dat de techniek voor de interactieve kaart ook beschikbaar komt voor andere dorpen. 

Maarhuizen

Staatsbosbeheer heeft de achttiende-eeuwse boerderij 'Enne Jansheerd' in Maarhuizen bij Winsum in beheer. De wierde van Maarhuizen is een eeuwenoud landschap. Zowel de wierde als de boerderij zijn rijksmonumenten. Staatsbosbeheer wil onderzoeken hoe deze locatie duurzaam te ontwikkelen is, zodat hier culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Door te besparen op kosten voor energie, kan dit geld worden gevoor het restaureren en ontwikkelen van de locatie. In dit project werkt Staatsbosbeheer samen met Rizoem, architectenbureau Onix NL en de Academie van Bouwkunst in Groningen.