Oost-Groninger gemeenten gaan samen arbeidsmarkt verbeteren

Gemeenten, de provincie, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 27 februari het Akkoord van Westerlee ondertekend, waarin de afspraken staan ter verbetering van de arbeidsmarkt in Oost-Groningen. Met het akkoord is het eerste deel van de werkzaamheden afgerond van de commissie Van Zijl, die bekijkt hoe meer mensen in deze regio aan het werk kunnen komen.

Gemeenten, de provincie, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 27 februari het Akkoord van Westerlee ondertekend, waarin de afspraken staan ter verbetering van de arbeidsmarkt in Oost-Groningen. Met  het akkoord is het eerste deel van de werkzaamheden afgerond van de commissie Van Zijl, die bekijkt hoe meer mensen in deze regio aan het werk kunnen komen. 

Afspraken

Onder leiding van de commissie Van Zijl hebben de provincie, de zeven Oost-Groninger gemeenten, de Drentse gemeente Borger-Odoorn, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners op een aantal terreinen de volgende afspraken gemaakt: 

  • Maatschappelijk: scholing, ontwikkeling, begeleiding en reïntegratie van mensen op de reguliere arbeidsmarkt die nu binnen een sociale werkvoorzieningsschap werken of een bijstandsuitkering hebben en daarnaast ontwikkeling van de werkgelegenheid.
  • Politiek-bestuurlijk: samenwerking tussen de gemeenten vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief waarbij mogelijk ‘offers’ gebracht moeten worden aan de lokale autonomie.
  • Organisatorisch: een effectieve en efficiënte uitvoering van de Participatiewet, waarbij een logisch verband ontstaat tussen onderwijs, werk, inkomen en economie.
  • Financieel: het opvangen van de 'rode cijfers' in het participatiebudget van de betrokken gemeenten en het oplossen van jaarlijks financiële tekorten bij de sociale werkvoorzieningsschappen.

Eén uitvoeringsorganisatie

De samenwerkende gemeenten gaan een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen. Het doel is mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in reguliere banen aan de slag te helpen. De nieuwe uitvoeringsorganisatie start in 2016. De huidige sociale werkvoorzieningsschappen, Synergon en WEDEKA, worden geherstructureerd. In de periode 2015-2018 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maximaal 18 miljoen euro beschikbaar. Zo kunnen de gemeenten in de jaren 2015 tot en met 2018 de gevolgen van de nieuwe Participatiewet voor de sociale werkvoorzieningsschappen opvangen.

Bijdrage provincie

De provincie Groningen gaat de komende jaren extra bijdragen aan de versterking van de economie in Oost-Groningen. Bijvoorbeeld snelle en voor iedereen toegankelijke internetverbindingen en uitbreiding of aanpassing van wegen. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een aan te stellen regievoerder die de gemeenten helpt bij hun werkzaamheden.

Baanzekerheid

Vakbonden en werkgevers willen bereiken dat er een speciaal fonds wordt opgericht voor scholing en ontwikkeling van de doelgroepen in de Participatiewet in Oost-Groningen. Verder zetten ze zich in voor 850 garantiebanen in Oost-Groningen.