Ontwerp-Omgevingsvisie vanaf 1 februari ter inzage

De ontwerp-Omgevingsvisie 2016-2020 ligt van 1 februari tot en met 14 maart ter inzage, net als de ontwerp-Omgevingsverordening 2016 en een aanvulling op het plan MER. Iedereen die dat wil kan een zienswijze hierop indienen. Naar verwachting worden de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

De ontwerp-Omgevingsvisie 2016-2020 ligt van 1 februari tot en met 14 maart ter inzage, net als de ontwerp-Omgevingsverordening en de aanvulling op het plan MER. Iedereen die dat wil kan een zienswijze hierop indienen. Naar verwachting worden de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

Herziening

De ontwerp-Omgevingsvisie en -verordening lagen in 2015 al ter inzage, onder het vorige college van Gedeputeerde Staten. Op basis van het nieuwe coalitieakkoord, en de zienswijzen op de ontwerpen die eerder dat jaar ter inzage werden gelegd, besloot het huidige college om de ontwerp-Omgevingsvisie te herzien.

Nieuwe aandachtspunten

De visie die nu ter inzage komt te liggen biedt meer ruimte voor gemeenten en waterschappen, voor duurzame energie en voor ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied. Ook is er in de Omgevingsvisie aandacht voor de monumentale waarde van ons cultureel erfgoed in relatie tot de omgeving. Dit is vooral van belang waar het gaat om de problemen in het gaswinningsgebied. Op een aantal onderwerpen, zoals intensieve veehouderij, is het beleid gewijzigd.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water. Voor de ruimtelijke ordening is de Omgevingsvisie hét beleidskader. In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar (instructie)regels voor gemeenten en waterschappen.

Plan MER aanvulling

Het op 10 maart 2015 vastgestelde plan MER is op drie onderdelen aangevuld: milieumaatregelen, stikstofdepositie vanuit de landbouw en aardbevingsgebied.

Bekijk de ontwerp-Omgevingsvisie, -Omgevingsverordening en de Aanvulling plan MER in ons dossier.