Ontwerp-Omgevingsvisie herzien en opnieuw ter inzage

De ontwerp-Omgevingsvisie, ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER Omgevingsvisie, die in maart en april 2015 ter inzage lagen, worden herzien. Dit gebeurt omdat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een andere visie heeft op het omgevingsbeleid. De ingediende zienswijzen worden bij de herziening van de ontwerpen betrokken.

De ontwerp-Omgevingsvisie, ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER Omgevingsvisie, die in maart en april 2015 ter inzage lagen, worden herzien. Dit gebeurt omdat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een andere visie heeft op het omgevingsbeleid. De ingediende zienswijzen worden bij de herziening van de ontwerpen betrokken.

Aanpassingen

De ontwerpen voor de nieuwe Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en het Plan MER waren door het vorige college van Gedeputeerde Staten tot eind april 2015 ter inzage gelegd. Een groot deel van de ingediende zienswijzen ligt in lijn met de koerswijziging. Het huidige college wil in zijn omgevingsbeleid bijvoorbeeld meer ruimte bieden aan onder meer gemeenten. Ook willen Gedeputeerde Staten meer ruimte geven aan de ontwikkeling van zonneparken.

Vervolgproces

We verwerken de eerder binnengekomen inspraakreacties in de aangepaste Omgevingsvisie. We hebben mensen die een zienswijze hebben ingediend hierover geïnformeerd. Eind dit jaar moeten de herziene ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER klaar zijn. Hierop kunnen mensen begin 2016 weer een zienswijze indienen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de nieuwe Omgevingsvisie vóór de zomer van 2016 vast.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. In de visie gaat het over milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water. De Omgevingsvisie vormt de basis voor de meeste plannen die de provincie Groningen uitvoert. Kijk voor meer informatie in ons dossier Omgevingsvisie.