Onderzoek naar alternatieven mestinjectie voor betere bodem

Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar het effect van alternatieve vormen van bemesting op het leven in de bodem. Het gaat om de injectie van drijfmest van koeien. Dit wordt vergeleken met de toediening van digestaat, een reukloze mest na vergisting en het bovengronds uitrijden van vaste mest. De provincie Groningen subsidieert dit onderzoek met een bijdrage van € 48.000. Ook de provincies Drenthe en Fryslân financieren mee. 

Alternatieven

Het doel van dit onderzoek is alternatieven te vinden voor drijfmestinjectie, die beter zijn voor de bodemkwaliteit. Een betere bodemkwaliteit is goed voor de opbrengst. Ook raakt de bodem minder snel uitgeput. Daarnaast is een verwacht gunstig effect dat de uitstoot van stikstof hierdoor vermindert. 

Toekomstig bodembeheer

Door de effecten van mestbeleid en de stikstofkringloop beter in kaart te brengen, kunnen er beter onderbouwde keuzes worden gemaakt voor toekomstig mestbeleid en bodembeheer.

Onderzoeksmethode

Tijdens het onderzoek vergelijkt Bioclear Earth de injectie van drijfmest van koeien met digestaat en met vaste mest. Met deze soorten mest wordt er op drie boerenbedrijven een representatief perceel bewerkt en gemonitord. De looptijd van het onderzoek is een volledig groeiseizoen, waarin op vijf momenten wordt bemonsterd en geanalyseerd. 

Kringlooplandbouw stap dichterbij

Friesland Campina steunt dit onderzoek en ziet een goede aansluiting met het eigen programma voor mono-mestvergisting. Officiële goedkeuring voor het gebruik van mineralen uit eigen mest als kunstmestvervanger wordt binnenkort verwacht, waarmee kringlooplandbouw een stap dichterbij komt. 

Bekijk ook de video van BioClear Earth.