Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld

De Omgevingsvisie 2016-2020 en de bijbehorende Omgevingsverordening zijn door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Met de nieuwe Omgevingsvisie wil de provincie Groningen meer ruimte bieden aan gemeenten en waterschappen, duurzame energie, ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied. De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben samen met de aanvulling planMER  tussen 1 februari en 14 maart ter <link www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/ontwerp-omgevingsvisie-vanaf-1-februari-ter-inzage/ - external-link-new-window "Koppeling wordt geopend in een nieuw venster">inzage gelegen</link>. Daarop zijn 112 zienswijzen binnengekomen.

Aanpassingen

Aan de hand van de reacties zijn de Omgevingsvisie en -verordening op bepaalde punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met duurzame energie, intensieve veehouderij en cultureel erfgoed. De aangepaste versies zijn nu aangeboden aan Provinciale Staten. Naar verwachting worden de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016  vastgesteld.

De belangrijkste wijzingen zien er als volgt uit:

  • Duurzame energie - De provincie wil ruimte bieden voor lokale initiatieven om zonneparken te plaatsen, ook in het buitengebied. Bij voorkeur worden de zonneparken aangelegd in de buurt van stedelijk gebied. In natuurgebieden zijn zonneparken niet toegestaan. Voorwaarde bij de aanleg van zonneparken is dat gemeenten erop toezien dat deze goed worden ingepast in het landschap.
  • Intensieve veehouderij - Veehouders krijgen langer de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid van de provincie. Dit beleid houdt in dat er een verbod is op nieuwe vestiging van intensieve veeteeltbedrijven en dat ook geen verdere uitbreiding van bestaande intensieve veeteeltbedrijven wordt toegestaan. Een uitzondering hierop is biologische landbouw. Het nieuwe beleid moet per 1 januari 2019 ingaan. Tot die tijd blijft het bestaande beleid van kracht. Tegelijk gaat de provincie aanvullend beleid ontwikkelen om verduurzaming van intensieve veehouderij te stimuleren.
  • Cultureel erfgoed - In het aardbevingsgebied staat het cultureel erfgoed onder druk, door mijnbouwschade en de maatregelen die nodig zijn om gebouwen te versterken. De provincie vraagt gemeenten in het aardbevingsgebied binnen hun kernen beeldbepalende en karakteristieke gebouwen te inventariseren en te beschermen. 

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor  het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water, beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt. Voor de ruimtelijke ordening is de omgevingsvisie hét beleidskader. In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar (instructie)regels voor gemeenten en waterschappen.