Omgevingsvergunning voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding verleend. Op 25 juni stelde de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan voor het windpark al vast.

Grootte windpark

Het windpark bestaat uit zestien windturbines met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van 204 meter. Het vermogen per turbine is circa 4 MW. De locatie is onderdeel van een groter gebied dat de provincie heeft aangewezen voor de plaatsing van windmolens. Dit gebied loopt vanaf de Schermdijk voor de zeewering aan de noordgrens van het industriegebied Oosterhorn tot het gebied Geefsweer aan de westzijde van het bestaande windpark Delfzijl zuid. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van het Klimaatakkoord en de transitie naar duurzaam opgewekte energie.

Zienswijzen

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn achttien zienswijzen ontvangen op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Alle zienswijzen hebben een reactie gekregen.

Vervolg

De verleende omgevingsvergunning wordt samen met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. De stukken liggen ter inzage van 23 juli tot en met 2 september.