Nota Ondergrond door Provinciale Staten vastgesteld

Provinciale Staten hebben op 30 september 2020 de Nota Ondergrond (PDF PDF-bestand, 2 MB) vastgesteld. Deze nota is een geactualiseerde beleidsvisie voor activiteiten in de ondergrond in onze provincie. Naast overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, hebben ook inwoners van Groningen via een enquête in 2019 hun mening kunnen geven over het toekomstig gebruik van de ondergrond. De uitkomsten van deze enquête zijn meegenomen in de Nota Ondergrond.

Beoordeling ondergrondse activiteiten 

In onze provincie vinden verschillende activiteiten plaats in de diepe en ondiepe ondergrond. Voorbeelden zijn de winning van delfstoffen, zoals aardgas en zouten, de winning van drinkwater, de productie van duurzame energie via bodemenergiesystemen en de opslag van energie in lege gasvelden en zoutcavernes. Het doel van de Nota Ondergrond is om een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van activiteiten in de ondergrond.

Veiligheid staat voorop

Het bewaken van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu staat hierbij voorop. Als de veiligheid niet geborgd kan worden, dan zijn we tegen deze activiteit. Vervolgens komt de afweging aan de orde voor wat betreft het beschermen dan wel het benutten van die ondergrond, en de mogelijkheden voor de energietransitie. De Nota Ondergrond zorgt zo voor een duidelijke visie van de provincie Groningen richting het Rijk, dat bijna altijd het bevoegde gezag is voor activiteiten in de ondergrond.

Goede afweging belangrijk

Een goede afweging is belangrijk, omdat ondergrondse activiteiten effecten kunnen hebben op de bovengrond. In onze provincie zijn de gevolgen van de gas- en zoutwinning in de vorm van aardbevingen en bodemdaling duidelijk merkbaar. Daarbij wordt het steeds drukker wordt in de ondergrond. Deze is namelijk bijvoorbeeld ook van belang voor de energietransitie.

Uitkomsten enquête

Voor inwoners staat beschermen van mens en milieu voorop, zo blijkt uit de enquête, die door 340 personen is ingevuld. Als dit duidelijk geborgd kan worden, dan staan de meeste inwoners open voor activiteiten in de ondergrond, omdat dit geld en werkgelegenheid kan opleveren of bij kan dragen aan de energietransitie. De reacties zijn daarmee in lijn met het provinciale beleid, zoals weergegeven in de Nota Ondergrond.

Actualisatie Visie op de Ondergrond 

De voorloper van de Nota Ondergrond, de Visie op de Ondergrond, is in 2015 vastgesteld. Er is sindsdien een aantal zaken veranderd, zoals de kennis over en het gebruik van de ondergrond, en de houding ten opzichte van de risico's die gepaard gaan bij activiteiten in de ondergrond. Dit was een goede reden om de Visie op de Ondergrond aan te passen tot de nieuwe en actuele Nota Ondergrond.