Noord-Nederland dient MKB innovatieprogramma EFRO in bij de Europese Commissie

De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Dit EFRO programma richt zich op het verder versterken van de innovatiekracht van Noord-Nederland. In het voorjaar van 2022 worden de eerste subsidies verwacht. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) zal naar verwachting in mei de eerste subsidies beschikbaar stellen.  

Blue Delta

Wat willen we bereiken?

Het doel is het innovatievermogen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) te vergroten. Waar eerst voornamelijk individuele innovatietrajecten (gericht op ondernemingen die al met innovatie bezig zijn) gestimuleerd werden, zal er nu gewerkt worden om de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland te vergroten. Daarnaast wordt er ingezet om obstakels die innovatie voor bedrijven belemmeren weg te nemen. We investeren in innovatief ondernemerschap, digitalisering, personeel en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. 

RIS3

EFRO is een van de Europese structuur- en innovatiefondsen. De basis van het nieuwe EFRO programma ligt in de eerder vastgestelde Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland. De RIS3 vormt de kapstok voor de inzet van Europese fondsen in de komende periode. De RIS3 wil bijdragen aan een circulair, gelukkig en inclusief Noord-Nederland. Met het EFRO programma werken we samen aan de brede welvaart van onze regio. 

Meer informatie: www.snn.nl/over-snn/europa-2021-2027