Nieuwe subsidie voor waterbeheer voor landbouwbedrijven

Organisaties en bedrijven in de agrarische sector kunnen van 26 februari 2018 tot 30 april 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. De provincie Groningen heeft samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest de subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen beschikbaar gesteld. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.  

Waterkwaliteit verbeteren

De regeling is bedoeld om maatregelen te ondersteunen die agrarische ondernemers kunnen uitvoeren op hun percelen die de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit verbeteren. Het kan gaan om verbetering van de bodemstructuur, het verminderen van perceelemissies, het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit of het tegengaan van verdroging.

Voorwaarden

Voor het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's en het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest gelden verschillende voorwaarden. Landbouwbedrijven in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's kunnen onder andere subsidie aanvragen voor voorlichting over het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van akkerland naar oppervlaktewater. In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kan onder meer subsidie worden aangevraagd voor het ontwerpen, ontwikkelen en in de praktijk testen van systemen voor de landbouw die bijdragen aan verbetering van de bodemstructuur en daarmee aan de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit.

Subsidiebedrag

Het subsidieplafond bedraagt 300.000 euro voor het Groninger beheergebied van waterschap Hunze en Aa's en 480.000 euro voor het Groninger beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Voor de binnen de regeling vallende activiteiten gelden verschillende maximale vergoedingen.

Subsidieaanvragen kunnen van 26 februari tot 30 april 2018 worden ingediend.