Nieuw programma moet bijdragen aan versnelling energietransitie

De komende jaren gaat de provincie zich inzetten voor meer energiebesparing en meer duurzame opwekking van energie. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van een nieuw soort systeem, om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Dat staat in het programma Energietransitie 2016-2019, waarmee de provincie de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen wil versnellen. 

Energieneutraal

In het coalitieakkoord staat dat de provincie een forse bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Dit levert banen op, maar draagt ook bij aan de klimaatdoelstellingen en laat zien dat we met minder aardgas af kunnen. "Met de aardbevingen ondervinden we hier heel direct de nadelige gevolgen van fossiele energiewinning", aldus gedeputeerde Nienke Homan. "Daarom willen we de komende jaren grote stappen maken in de overgang naar schone energie, om in 2050 als provincie volledig energieneutraal te zijn".

Drie actielijnen

Het programma kent drie actielijnen: energiebesparing, de opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling van een nieuw soort energiesysteem. Binnen die drie thema's zijn er bepaalde aandachtspunten:

  • Voor de energiebesparing gaat de provincie zich vooral richten op bedrijven. Daar wordt veel energie verbruikt en kan veel bespaard worden. 
  • Tot 2020 zal de grootste bijdrage aan duurzame energie geleverd worden door grootschalige windenergie en opwekking door biomassa.  Daarnaast wil de provincie de komende jaren lokale vernieuwende initiatieven ondersteunen.
  • Bij moeilijk voorspelbare energiebronnen, zoals zon en wind, is het belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De provincie wil daarom toewerken naar een nieuw soort energiesysteem (energiesysteem 2.0), waarmee dat gerealiseerd kan worden.

Om de overgang naar duurzaam energiegebruik mogelijk te maken is goede samenwerking nodig. Daarom heeft gedeputeerde Homan voor het programma veel gesproken met inwoners, deskundigen, bedrijven, kennisinstellingen, waterschappen en gemeenten.

Revolverend fonds

De provincie trekt jaarlijks 1,5 miljoen euro uit voor het programma Energietransitie. Verder komt er een revolverend ('ronddraaiend') fonds. Hierbij stelt de provincie tijdelijk geld beschikbaar, waarmee ge├»nvesteerd kan worden. Het geld moet weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. Het geld dat in het fonds terugvloeit kan opnieuw worden ingezet. Homan: "Zo kunnen we innovatie op het gebied van energie goed ondersteunen, maar zorgen we er ook voor dat de innovatie geld gaat opleveren en er steeds geld beschikbaar blijft voor goede projecten. Dit maakt het op een andere manier weer duurzaam".