Negen projecten krijgen bijdrage uit Nationaal Programma Groningen

Negen projecten van de provincie Groningen krijgen een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen. Ook gaat er geld naar de lokale programma’s van de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen. Voor deze programma's en projecten is € 51 miljoen beschikbaar. Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om de leefomgeving, de economie, opleidingen en natuur en klimaat in Groningen te versterken.

Programma provincie Groningen

In het programma van de provincie Groningen ligt de nadruk op toekomstperspectief voor inwoners met thema’s als landschap, onderwijs en vakmanschap, bedrijvigheid en klimaat. Met vernieuwende initiatieven verhogen we de brede welvaart van onze Groningers. De negen initiatieven die nu een bijdrage uit het NPG krijgen stimuleren het verduurzamen van huizen, het digitaliseren van bedrijven, vernieuwing in de landbouw, aanpassing aan klimaatverandering en duurzame mobiliteit. 

Programma Fascinating

Het doel van het programma Fascinating is de hoogst mogelijke voedingswaarde te leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem. Natuurinclusieve landbouw betekent dat je niet alleen optimaal gebruik maakt van de natuur maar de natuur ook spaart en verzorgt. Een duurzaam landbouwsysteem stoot geen CO2 uit en heeft een gesloten stikstofsysteem. Het Fascinatingprogramma is een test- en vernieuwingsprogramma, waarbij meer waarde wordt gehaald uit voeding door handiger met eiwitten om te gaan. In het programma werken bedrijven, de landbouw en kennisinstellingen met elkaar samen. Het gaat in het programma om gezonde voeding, duurzame productie van gewassen, efficiënt energiegebruik en het gebruiken van reststroom. Het project draagt bij aan de biodiversiteit en natuur en biedt  toekomstperspectief aan boeren. 

Investeringsregeling toekomstbestendige industrie

Met een meerjarige investeringsregeling op het gebied van vergroening van bedrijvigheid en groene waterstof willen we investeren in de industrie van de toekomst. De regeling is gericht op duurzame uitbreiding of ombouw van bestaande bedrijven en op de vestiging van nieuwe, duurzame industriebedrijven. Nationaal Programma Groningen financiert de meerjarige investeringsregeling. 

HEAVENN

HEAVENN heeft als doel een robuust en toekomstbestendig netwerk van groene waterstof op te zetten. Er wordt kennis opgebouwd rond waterstof, maar we doen ook ervaring op met verschillende toepassingen, het verder ontwikkelen en het bouwen van dit systeem. Hierdoor stimuleren we innovatie. De EU heeft Noord-Nederland erkend als eerste Hydrogen Valley van Europa, en met deze projecten onder Nationaal Programma Groningen komen we weer een aantal stappen verder. 

Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG)

Samen met gemeenten werken we hard aan een duurzame warmtevoorziening. Om opschaling en versnelling binnen de warmtetransitie mogelijk te maken, koppelt de provincie een financieringsregeling aan het Warmte Transitie Centrum Groningen. Met deze Financieringsregeling Warmte Transitie Projecten Groningen (WTPG) kunnen warmteplannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Proeftuin 5Groningen

De 5G-proeftuin helpt mee aan de ontwikkeling van de kenniseconomie en de toepassing van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van mobiel internet in vernieuwingen  die relevant zijn voor de regio. Hierbij ligt de nadruk op de sectoren  onderwijs, zorg, landbouw, energie, logistiek en verkeer, leefomgeving en smart industry.

Waterwerken Zoutkamp

Bij dit project investeert het waterschap in waterwerken om wateroverlast tegen te gaan. Met het geld uit het NPG is er extra geld om cultureel erfgoed, zoals de oude Hunsingosluis, te behouden. En verder gaat het geld naar vaarrecreatie, fietspaden en de veiligheid en leefbaarheid van het dorp Zoutkamp. 

Waterstof(-batterij)treinen

De bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen wordt gebruikt om de eerste vier waterstofreinen op het spoor in Groningen aan te schaffen en een tankstation voor groene waterstof te bouwen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het streven naar treinvervoer zonder schadelijke uitstoot in onze regio.

Innovatieve fabriek

Nationaal Programma Groningen levert een bijdrage aan de bouw van de eerste commerciële fabriek van Avantium in Delfzijl. Hier worden groene grondstoffen voor volledig recyclebare plastics worden geproduceerd. Door dit project kan deze productie winstgevend worden gemaakt. De innovatieve fabriek draagt bij aan een toekomstbestendige en duurzame industrie in onze regio. 

1,15 miljard beschikbaar

Nationaal Programma Groningen heeft voor een periode van 10 jaar in totaal € 1,15 miljard beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor het versterken van de leefbaarheid en economie in de provincie Groningen. Het Rijk heeft dit bedrag beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de aardbevingsproblematiek. Het programma richt zich op de gehele provincie, met een focus op het aardbevingsgebied.