NCG presenteert concept-meerjarenprogramma bevingsgebied

Woensdag 4 november heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het concept-meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” gepresenteerd. In het conceptprogramma staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee worden woningen duurzamer gemaakt en de leefbaarheid en de regionale economie in het aardbevingsgebied versterkt.

Woensdag 4 november heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het concept-meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” gepresenteerd. In het conceptprogramma staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee worden woningen duurzamer gemaakt en de leefbaarheid en de regionale economie in het aardbevingsgebied versterkt.

Reactie provincie

De NCG heeft het conceptprogramma opgesteld met input van de provincie en de 12 gemeenten in het aardbevingsgebied. Gedeputeerde Staten gaan het concept nu eerst bestuderen en bespreken om te bepalen of het programma voldoet aan onze wensen en ideeën over de aanpak van de gevolgen van de aardbevingen in onze provincie. Dat gebeurt in de collegevergadering van 10 november.

Procedure

Het college stuurt haar reactie naar Provinciale Staten. Op 11 november vergadert de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid in een extra openbare commissievergadering over het concept Meerjarenprogramma. Op 24 november koppelen we onze bevindingen aan de NCG terug in de bestuurlijke stuurgroep van de NCG. In december biedt de NCG het definitieve programma ter vaststelling aan ons aan. De coördinerend minister van Economische Zaken regelt de besluitvorming met de NAM.  Begin 2016 kan dan begonnen worden met de uitvoering van het programma.

Meer informatie en het complete programma vindt u op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl of kijk in ons dossier aardbevingen.