Natuurherstel in Eems-Dollardregio gaat verder

De Eems-Dollard minder troebel maken, natuurlijke leefgebieden versterken en de kustzone aanpassen aan klimaatveranderingen. Dat zijn de drie doelen die de komende vijf jaar voorop staan in de Eems-Dollardregio. 

Troebel water

In de Eems-Dollardregio komt te veel slib in het water voor. Hierdoor staat de natuur onder druk. Het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) zorgde ervoor dat er nieuwe leefgebieden voor dieren en planten zijn aangelegd. Ook deden we ervaring op met nieuwe manieren om slib uit het troebele water te halen, te verwerken tot klei en te gebruiken voor dijkversterking. Verder onderzochten we waarom het water van de Eemsrivier zo troebel is, hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden en wat de zeespiegelstijging betekent voor dit unieke en zeldzame natuurgebied.

Herstel van natuur 

Na de ervaringen van de afgelopen vier jaar gaat het programma ED2050 de tweede fase in. De stuurgroep van het samenwerkingsverband Ecologie & Economie in balans stelde het nieuwe programmaplan 2021-2026 (PDF PDF-bestand, 10 MB) deze week vast. Hierin staat herstel van natuur centraal. De komende vijf jaar worden bestaande natuur- en slibprojecten voortgezet en worden succesvolle proefprojecten op grotere schaal uitgevoerd. Landelijke en regionale overheden, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties werken hierbij nauw samen om de natuur te herstellen, de kust te beschermen en tegelijkertijd te zoeken naar mogelijkheden voor de economie en leefbaarheid. De provincie is een van de partners binnen ED2050.

Concrete projecten

De komende jaren richten we het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum verder in. Hier combineren we een proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur met een natuurgebied waar slib uit de Dollard kan bezinken. In overleg met bewoners richten we de Kleine Polder bij Termunten de komende maanden in tot een nieuw natuurgebied met veel ruimte voor recreatie. De Groote Polder bij Termunterzijl ontwikkelen we de komende jaren samen met omwonenden tot een gebied waar natuur, natuurlijke slibinvang en recreatie goed samengaan. Binnenkort gaan we ook van start met een proef met het ophogen van landbouwgrond met slib. 

Zeldzaam natuurgebied

De Eems-Dollard is met de Westerschelde het enige overgebleven estuarium in Nederland. Het zoete rivierwater gaat er over in het zoute water van de Waddenzee. De natuur heeft er zwaar te lijden van het troebele rivierwater. Door het hoge slibgehalte groeien er nauwelijks algen, waardoor er minder vissen en andere onderwaterdieren kunnen leven. Ook vogels kunnen er geen geschikte broed- en rustplaatsen vinden. Om daar wat aan te doen ging in 2016 het programma Eems-Dollard 2050 van start.