Nationaal Strategisch Plan Landbouwbeleid ligt ter inzage

Om invulling te geven aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie moest elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen en uiterlijk 31 december 2021 indienen. Van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 ligt de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter inzage, als bijlage van het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) en is het mogelijk een zienswijze in te dienen. De S-MER en de NSP en informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op www.toekomstglb.nl

Strokenteelt

Nationaal Strategisch Plan

Met dit NSP wil Nederland toekomstgericht boeren sterker belonen. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal €4,7 miljard beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest opvallende verandering is de inzet op de eco-regeling. Agrariërs kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf, en krijgen daarvoor een vergoeding.

Gezamenlijk opgesteld

Provincies, de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van dit NSP. Het NSP is eind december 2021 ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. 

Consultatie

Begin 2022 vindt een landelijke consultatieronde van het NSP plaats. Dit kan leiden tot bijstellingen. Vragen en opmerkingen vanuit de Europese Commissie kunnen ook tot aanpassingen leiden. Tot slot zijn er in de uitvoeringsperiode jaarlijks technische wijzigingen mogelijk. Zoals gebruikelijk werken Rijk, waterschappen en provincies samen in de uitvoering. Het NSP wordt in de loop van 2022 definitief en treedt per 1 januari 2023 in werking.

Bijeenkomsten

Als onderdeel van de landelijke consultatieronde worden begin 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd over het NSP. Berichtgeving over bijeenkomsten wordt geplaatst op www.toekomstglb.nl.