Meetresultaten februari-maart meetnet Oosterhorn

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 5 februari tot 4 maart 2020. De gemeten waarden passen in het beeld tot nu toe. De door het RIVM gehanteerde jaargemiddelde risicogrens (300 vezels per kubieke meter) is op geen van de meetpunten overschreden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van TNO (PDF PDF-bestand, 807 KB)

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie vorig jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolg

De provincie wil dat elk bedrijf zich aan de wet en regelgeving houdt. Dat geldt ook voor ESD. De provincie wil af van de situatie dat ESD werkzaamheden doet waar geen vergunning voor is. Zo komen bij het productieproces SIC-vezels vrij, waarvoor geen vergunning afgegeven is. Om deze onwenselijke situatie tegen te gaan, heeft de provincie Groningen een Last onder Dwangsom opgelegd waarmee we ESD verplichten om te stoppen met de uitstoot van de SICvezels. ESD heeft een vergunningaanvraag ingediend, maar deze was niet volledig. De rechter heeft besloten de eerder opgelegde schorsing te handhaven. Het is aan ESD om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Eindrapport

Inmiddels is TNO ook bezig met opstellen van het eindrapport van het meetnet. Over de uitkomsten daarvan zullen wij u nog informeren.

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, telefoon nr. 050-316 49 11.