Landelijke topconferentie krimp succesvol voor Groningen

De bestuurdersconferentie die het Rijk gisteren organiseerde in Rotterdam heeft belangrijke resultaten opgeleverd voor de provincie Groningen. In de eerste plaats gaan vertegenwoordigers vanuit Groningen meeschrijven aan het nationale actieplan bevolkingsdaling dat minister Eberhard Van der Laan na de zomer aan de Kamer zal presenteren. Daarnaast wil de minister nog in augustus op werkbezoek in de krimpregio's Oost- en Noordoost-Groningen. Deze resultaten kwamen bij de al uitgesproken toezegging dat het Topteam Krimp na de zomer aan de slag gaat in de Groningse krimpregio's.

Om het belang van de conferentie te bevestigen waren vier bewindslieden aanwezig; naast minister Van de Laan van WWI staatssecretaris Ank Bijleveld van BZK, minister Gerda Verburg van LNV en minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu. Doel was om van gedachten te wisselen met lokale bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen over de krimpproblematiek en mogelijke oplossingsrichtingen, als input voor het nationale actieplan bevolkingsdaling. De provincie Groningen was goed vertegenwoordigd. 's Ochtends vroeg vertrok een bus naar Rotterdam met een delegatie van ruim 30 afgevaardigden van gemeenten uit de krimpregio's, woningcorporaties en de provincie.

Afname aantal inwoners

De komende decennia zal het aantal inwoners van ons land voor het eerst in tweehonderd jaar afnemen. In de provincies Limburg, Zeeland en Groningen (regio's Oost- en Noordoost-Groningen) is deze ontwikkeling nu al aan de orde. Gevolgen zijn o.a. leegstand van woningen, verpaupering en verloedering, jongeren die wegtrekken en voorzieningen op gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, onderwijs die verdwijnen. Om dit op te lossen is nieuw beleid noodzakelijk van zowel gemeenten, provincies als het rijk. Daarnaast is er extra geld nodig voor de uitvoering. In de provincie Groningen zijn beide krimpregio's aan de slag met beleidsplannen die oplossingsrichtingen moeten bieden. Daarnaast is de provincie bezig met een provinciaal actieplan bevolkingsdaling.

Herverdeling rijksmiddelen

Landelijk zal na de zomer het actieplan Bevolkingsdaling gepresenteerd worden. Minister Van der Laan gaf op de conferentie al aan dat hij daarbij wil gaan kijken hoe rijksmiddelen herverdeeld kunnen worden voor de oplossing van dit probleem. Verder is het Topteam Krimp in het leven geroepen dat bestaat uit Hans Dijkstal (oud-minister BZK) en Jan Mans (oud burgemeester Enschede). Zij hebben in Limburg de problematiek geanalyseerd en adviseren op basis daarvan de regio en het Rijk. Ditzelfde gaan zij na de zomer doen in Zeeland en Groningen