Krimpproblematiek centraal tijdens thema-avonden Omgevingsvisie

Hoe vervoer je mensen in dunbevolkte gebieden waar bus- en treinverbindingen niet rendabel zijn? Krimp biedt kansen voor lokale initiatieven, maar waar pakt de overheid de regie? Deze en meer vragen kwamen voorbij tijdens de derde en vierde themabijeenkomst ter voorbereiding op de Omgevingsvisie, de beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen voor de komende jaren.

Hoe vervoer je mensen in dunbevolkte gebieden waar bus- en treinverbindingen niet rendabel zijn? Krimp biedt kansen voor lokale initiatieven, maar waar pakt de overheid de regie? Deze en meer vragen kwamen voorbij tijdens de derde en vierde themabijeenkomst ter voorbereiding op de Omgevingsvisie, de beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen voor de komende jaren.

Bereikbaarheid

Op donderdag 10 april werd in de Tramwerkplaats in Winschoten gesproken over het thema bereikbaarheid. Deze thema-avond was met ongeveer zestig gasten minder druk bezocht dan de twee eerdere bijeenkomsten. Gedeputeerde Mark Boumans ging in gesprek met Egon Hogenboom (consultant Elfer Advies), Machiel Huizinga (Goedwijs Gemeenschapskracht) en Wim Dijkstra (programmaleider OV provincie Overijssel). Er werd gesproken over hoe de krimpgebieden, waar weinig of geen bussen of treinen rijden, bereikbaar gehouden kunnen worden. Suggesties die voorbijkwamen waren het combineren van vervoer voor verschillende doelgroepen (zoals ouderen) en de inzet van vrijwilligers. Een soort regionale 'taxicentrale' waar alle soorten vervoersaanbod worden gebundeld, werd ook genoemd als alternatief.

Krimp

De bijeenkomst over krimp op maandag 14 april in de kerk tegenover Wongema in Hornhuizen kon rekenen op ongeveer honderd belangstellenden. Aan tafel spraken gedeputeerde Marianne Besselink, Enno Zuidema (Enno Stedebouw), Roelof Noorda (project Ulrum 2034), Auke Oosterhoff (MKB Nederland) en Gert-Jan Hospers (Universiteit Twente) met elkaar. Tijdens de avond bleek dat het woord 'krimp' door veel mensen als negatief wordt ervaren, terwijl er onder de bewoners vaak veel enthousiasme is om zelf aan de slag te gaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Ulrum, waar bewoners zelf oude panden opknappen en een park aanleggen. Het gesprek ging ook over de rol van de overheid. Sommige aanwezigen pleitten voor een sterke regierol voor de overheid, maar anderen waren juist van mening dat de overheid initiatieven van onderop moet stimuleren en faciliteren.

De vijfde en laatste bijeenkomst voor de Omgevingsvisie wordt gehouden op dinsdag 22 april. Dan gaat het om de thema's duurzame energie en ruimte. Kijk voor meer informatie over de Ontwikkelingsvisie en de themabijeenkomsten in het dossier.