Krimp vraagt gezamenlijke aanpak in Groningen

De krimp -dat is het teruglopen van het aantal inwoners en huishoudens- is een groot probleem in de regio's Eemsdelta, Noordoost- en Oost Groningen. Gevolg van krimp zijn leegstaande huizen en een terugloop in de voorzieningen zoals scholen en winkels. Om hier wat tegen te doen is een gezamenlijke aanpak nodig door gemeenten, deze regio's, de provincie, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Dit is de belangrijkste conclusie van het Topteam Krimp. Zij overhandigden woensdag 3 november een rapport aan provincie waarin het team adviseert een Provinciaal Actieplan Krimp op te stellen.

Gevolgen krimp

De gevolgen van krimp zijn het nu meest zichtbaar op de woningmarkt. Maar krimp heeft gevolgen voor onderwijs, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. De vergrijzing zorgt ook voor een grotere en andere vraag naar zorg. Het Topteam Krimp heeft becijferd dat voor wonen ongeveer 400 miljoen moet worden uitgetrokken. Voor andere beleidsterreinen wordt dit nog berekend. Gemeenten kunnen dit bedrag niet alleen opbrengen. Extra steun vanuit gemeente- en provinciefonds en via andere rijksregelingen is nodig. Het Topteam adviseert het Rijk daarom om extra mogelijkheden voor financiƫle steun te verkennen.

Acties provincie

Gedeputeerde Pim de Bruijne geeft aan dat het onderwerp krimp alle aandacht heeft van het provinciebestuur. Inmiddels wordt een begin gemaakt aan het Provinciaal Actieplan Krimp. In dit plan worden de thema's van het Topteam uitgewerkt voor de Groninger situatie. In samenhang met elkaar, en ook de relatie met de gebieden waar sprake is van groei en stabilisatie. Ook het benodigde geld en de rol van de provincie worden beschreven. De Bruijne wil het Provinciaal Actieplan Krimp in het voorjaar 2010 aan Gedeputeerde Staten voorleggen.

Topteam Krimp

Begin dit jaar zijn Hans Dijkstal en Jan Mans door Minister Van der Laan en Staatssecretaris Bijleveld ingesteld als Topteam Krimp om onderzoek te doen naar knelpunten en kansen die gevolgen zijn van bevolkings- en huishoudensdaling. Daarnaast bestond de opdracht uit het formuleren van oplossingsrichtingen en aanbevelingen. Het Topteam onderzocht eerst de Regio Parkstad Limburg. De werkzaamheden van het Topteam zijn sinds de zomer uitgebreid in de krimpregio's van Groningen en Zeeland. Meer weten? Lees voor de volledige rapportage "Krimp als structureel probleem".