Kans op overleven weidevogels klein door roofdieren

Weidevogels hebben grote moeite om te overleven in onze provincie. Er zijn maar weinig eieren die worden uitgebroed en weinig kuikens die overleven. Dat zorgt ervoor dat de kans klein is om in Groningen een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Dat blijkt uit onderzoek dat in 2019 en 2020 is uitgevoerd in opdracht van Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap. De provincie betaalde hieraan mee. De voornaamste boosdoener is de steenmarter. 

Weidevogels behouden

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. In zes weidevogelprovincies, waaronder Groningen, zetten verschillende partijen zich in om te zorgen voor een aantrekkelijk en veilig broedgebied voor weidevogels. Hierbij is het belangrijk om de weidevogelgebieden te vergroten en de inrichting en het beheer ervan te verbeteren. In het Actieplan Weidevogels Groningen staat een overzicht van maatregelen die op korte termijn nodig zijn om de weidevogels in Groningen te behouden. Een van de maatregelen is onderzoek doen. Daarmee krijgen we inzicht in de ontwikkeling van het aantal weidevogels en de manieren waarop deze vogels in stand kunnen blijven. Daarom is in 2019 gestart met onderzoek naar roofdieren in de weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap en Collectief Groningen West. Het onderzoek werd uitgevoerd in de Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel. 

Camera’s, zenders en dna-onderzoek

Voor het onderzoek zijn camera’s geplaatst bij 120 nesten. 52 gruttokuikens kregen een zender en daarnaast is er dna-materiaal verzameld van resten die roofdieren achterlieten. Verder werden vier steenmarters en rondzwervende katten gevangen en voorzien van een zendertje. Ook zijn er stukken land afgerasterd met stroomdraden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat roofdieren van grote invloed zijn op het broedsucces van weidevogels. Van alle roofdieren zorgde de steenmarter het meest voor het leegroven van nesten en het opeten van nesten kuikens.

Maatregelen

Ondanks dat er veel gedaan wordt om gebieden aantrekkelijk te maken voor weidevogels gaat het mis bij het uitbroeden van eieren en het overleven van kuikens. Dit komt omdat er steeds meer roofdieren voorkomen, zoals kraaien, steenmarters en vossen. In de weidevogelgebieden krijgen boeren een vergoeding om boerenland aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Door bijvoorbeeld het land natter te maken en later te maaien, kunnen kuikens opgroeien. Volgens Het Groninger Landschap heeft de overlast van de roofdieren vooral te maken met de grootte van de weidevogelgebieden. Het gaat om eilandjes in een agrarisch gebied, waar voor roofdieren relatief veel te halen is. Volgens het Groninger Landschap moeten de weidevogelgebieden groter gemaakt worden, waardoor de weidevogels minder kwetsbaar worden voor roofdieren. Ook zou de biodiversiteit buiten deze gebieden moeten toenemen, waardoor de overlast van roofdieren meer wordt gespreid.

Gezamenlijk oplossen                                               

De provincie Groningen vindt dat weidevogels behouden moeten blijven. Dat is belangrijk voor het Groninger landschap en het behoud van de biodiversiteit. Daarom gaat de provincie in gesprek met het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap over aanvullende maatregelen in gebieden waar nu te veel overlast van roofdieren is. 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap en medegefinancierd door de Vogelbescherming, SBNL Natuurfonds en de provincie Groningen.

Lees meer in het rapport over broedsucces en roofdieren (PDF PDF-bestand, 5 MB) en het rapport over steenmarters in weidevogelgebieden (PDF PDF-bestand, 5 MB)