Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed…

…door onze strakke planning zijn er soms weken dat dit de praktijk is. Deze week gold dat voor mij. Ik zit in de spagaat tussen tijdige oplevering van het bedrijfsplan, en alles wat daarmee samenhangt, en de zorg dat alle betrokkenen blijven aangehaakt. Dat vraagt veel communicatie en ook communicatie vreet tijd. Tot nu toe lukt het, maar het blijft balanceren.

 

…door onze strakke planning zijn er soms weken dat dit de praktijk is. Deze week gold dat voor mij. Ik zit in de spagaat tussen tijdige oplevering van het bedrijfsplan, en alles wat daarmee samenhangt, en de zorg dat alle betrokkenen blijven aangehaakt. Dat vraagt veel communicatie en ook communicatie vreet tijd. Tot nu toe lukt het, maar het blijft balanceren.

Maandagmiddag thuisgekomen van een fijn lang weekend Schiermonnikoog met mijn dochter. Bij thuiskomst spullen uitgepakt en aan de slag gegaan met de agenda en stukken voor de projectgroepvergadering op woensdag. Mark Leemans van KplusV organisatieadvies maakt een eerste werkversie van het bedrijfsplan op basis van de tussenresultaten van de deelprojecten en kerngroeplid Gea Koeling schrijft de notitie ‘Werken met de RUD: wie doet wat?!’. Maandagavond tegen middernacht gaat de agenda naar de projectgroepleden.

Dinsdagmorgen een gesprek met de programmamanager RUD van de VNG, Jan Wibier. Jan was in de jaren negentig mijn directeur en wij kennen elkaar dan ook al jaren. Hij werkt nu als ZZP. Wij wisselen informatie uit. Jan spreekt zijn tevredenheid uit over de wijze waarop wij het proces in Groningen organiseren. Aansluitend met de programmamanager externe veiligheid Jos Veerkamp een landelijke enquête ingevuld die in beeld gaat brengen in hoeverre de externe veiligheid op de agenda staat bij de vorming van de RUD’s. Dat is in Groningen nog één van de discussies die moet plaatsvinden in het bredere perspectief van taken die geheel of gedeeltelijk buiten de Wabo vallen en die de RUD kan gaan uitvoeren.

Aan het einde van de ochtend met projectleider Personeel, Raymond Meijers, een overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC) gehad. De medezeggenschapsprijs die gewonnen is, staat op tafel. Een prachtig bronzen beeldje. De BVC wil de eraan verbonden geldprijs van 5.000,- euro onder andere besteden aan een bijeenkomst met de voorzitters van alle 23 ondernemingsraden over de gevolgen van de vorming van de RUD voor de afzonderlijke organisaties. De BVC is nieuwsgierig naar de betrokkenheid van de medewerkers bij de werving van de kwartiermaker/beoogd directeur. Zij staan positief ten opzichte van het voorstel om over een paar weken een bijeenkomst voor het middenmanagement te organiseren.

’s Middags een gesprek gehad met Jan Smittenberg over zijn eerste maand als projectdeskundige in de kerngroep RUD. Jan is enthousiast en gaat vol overtuiging voor zijn drie deelprojecten.
’s Avonds presentatie voor de stuurgroep voorbereid en mijn mail afgehandeld.

Woensdagmorgen de projectgroepvergadering. De projectgroepleden hebben nog niet allemaal hun achterban kunnen raadplegen, omdat zij gisteren pas de stukken hebben gekregen. Afgesproken dat zij in de aanloop naar de MT-groepvergadering op 11 april hun MT-leden nog zaken kunnen meegeven. Bij de bespreking van de werkversie van het bedrijfsplan vooral discussie over de hoofdstukken juridische structuur, personeel en financiën. Daarna houdt Mark Leemans een presentatie over de hoofd-/nevenvestiging. De denklijn wordt door de projectgroep ondersteund. De notitie van Gea Koeling is een hamerstuk. Het wervingsplan voor de kwartiermaker/beoogd directeur wordt na enige discussie akkoord bevonden, evenals een concept-brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de financiën voor de vorming van de RUD’s. Direct na de projectgroep met Mark Leemans, Gea Koeling en Jan Smittenberg afspraken gemaakt over de aanpassing van de stukken, zodat die donderdag naar de MT-groep kunnen worden gestuurd.

Daarna een gesprek met Petra Woldendorp, projectleider Relatie RUD–opdrachtgevende organisaties. De stand van zaken van haar project besproken.

Aan het begin van de middag samen met mijn ambtelijk opdrachtgever Lenie Kootstra een gesprek met de gemeentesecretaris van Bedum Richard Wiltjer over de gevolgen van het niet ondertekenen van de ‘Intentieverklaring takenpakket en organisatievorm RUD’. Bedum blijft desondanks loyaal meewerken aan de vorming van de RUD.

Aan het einde van de middag stuurgroepvergadering. De stuurgroep de stand van zaken geschetst. De gedeputeerde en wethouders vinden het belangrijk dat zij goed aangehaakt blijven. Daarom wordt afgesproken één of twee extra vergaderingen in te plannen.

Na de vergadering begonnen met het inpakken van mijn spullen, omdat er vrijdag een grote interne verhuizing is in het provinciehuis. Daarna wordt begonnen met een fasegewijze renovatie van het gebouw. Jan Smittenberg, Gea Koeling en ik gaan naar de begane grond. Wij komen met zijn drieën op één kamer … de afstemming wordt nu nog makkelijker.

’s Avonds de agenda en annotaties voor de MT-groep klaargemaakt.

Donderdagmorgen eerst een gesprek met Gea Koeling over haar eerste maand als projectdeskundige in de kerngroep. Gea vindt het een prachtig project en geniet er met volle teugen van.

In de loop van de ochtend druppelen de stukken voor de MT-groep binnen. Tussen de bedrijven door pak ik met hulp van Jan Smittenberg mijn resterende spullen in voor de verhuizing.

Aan het begin van de middag verzend ik de agenda en stukken voor de MT-groep. Pffffff, weer een deadline gehaald.

’s Middags hebben Gea, Jan en ik een gesprek met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Tijdens het gesprek verkennen wij de mogelijkheden voor de samenwerking tussen de waterschappen en de RUD. Wij spreken af dat in het bedrijfsplan de samenwerking op hoofdlijnen wordt opgenomen en dat verdere uitwerking ervan plaatsvindt tijdens de inrichtingsfase.

Om vier uur sluit het provinciehuis met het oog op de verhuizing. Thuis eerst 5,5 km hardgelopen. Mijn kuitblessure speelt niet op. Dat geeft hoop.

’s Avonds weer gewerkt, maar dit keer niet aan de RUD. Volgende week heb ik mijn jaargesprek met mijn afdelingshoofd Johan Koopmans. Dat gesprek wordt gevoerd op basis van mijn individueel werkplan. Dat moest nog worden gemaakt … ook die deadline is gehaald.

Vrijdag verplichte vrije dag, maar nieuwe deadlines doemen op, dus mouwen opgestroopt en weer aan de slag. Eerst concept van nieuwsbrief nummer 12 gelezen. Die verschijnt iets later dan gepland omdat onze communicatieadviseur Hanneke Huls bij de voorbereiding tegen wat technische problemen aanliep. Gelukkig werkt Hanneke net als ik ook buiten kantoortijden en heeft zij er een mooi nummer van gemaakt.

Tussendoor een gesprek gehad met RuG-hoogleraar milieurecht Heinrich Winter. Samen met bijzonder hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld wil hij een informele bijeenkomst organiseren voor bestuurders over de bestuurlijke rol na de totstandkoming van de RUD’s. Een goed initiatief.

Daarna de vergadering van de kerngroep op dinsdag voorbereid en dit blog geschreven. Maandagavond pak ik de draad weer op, maar eerst van het Paasweekend genieten.