Jaarrekening 2019: positief resultaat van 15,5 miljoen euro

De provincie Groningen heeft vandaag haar jaarrekening over 2019 opgeleverd. Met de jaarrekening leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2019 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. De jaarrekening laat geen bijzondere ontwikkelingen zien. De financiƫn zijn op orde. Het jaar wordt afgesloten met een positief besteedbaar saldo van afgerond 15,5 miljoen euro.

Vaststelling door Provinciale Staten

De oplevering van de Rekening 2019 komt op een moment waarin de corona-epidemie het leven van iedereen bepaalt en ook Provinciale Staten digitaal mogen vergaderen. Vooralsnog staat de vaststelling van de jaarrekening door Provinciale Staten gepland voor 27 mei.

Overschot

Het overschot van 15,5 miljoen euro ontstaat doordat in 2019 een aantal projecten en activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten niet volledig uitgegeven. Gedeputeerde Staten stellen voor om dat bedrag, ongeveer 9,3 miljoen euro, te besteden aan het continueren van deze projecten en activiteiten in 2020. 

Reserves

Het restant van 6,2 miljoen euro wil het college grotendeels toevoegen aan de reserves. Daarvan wil het college 5,2 miljoen beschikbaar houden voor nieuwe ontwikkelingen in de Kadernota 2020-2023. Het weerstandsvermogen van de provincie wordt volgens het voorstel aangevuld met 455.000 euro. 

Ontwikkelingen en resultaten 2019

2019 is het eerste jaar van de nieuwe collegeperiode. Het accent van het provinciaal beleid ligt op het vormgeven van drie grote transities in onze samenleving: de energie- en klimaattransitie, de economische transitie en de landbouwtransitie. Ook was er veel aandacht voor de gaswinnings- en stikstofproblematiek.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn:

  • Gaswinning: het Rijk besloot tot een versnelde afbouw van de gaswinning, waarbij de winning in 2023 nihil is. De regio en het Rijk ontwikkelden een maatregelenpakket om de te trage versterking van woningen te versnellen.
  • Groene waterstof: begin 2019 is de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland (PDF PDF-bestand, 659 KB) gelanceerd, met als gevolg succesvolle lobbyactiviteiten voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie.  Europa wees Noord-Nederland aan als de regio waar de groene waterstoftechnologie zich de komende jaren verder moet ontwikkelen. 
  • Economie en werkgelegenheid: in de kadernota Economie en arbeidsmarkt 'Groningen@Work' ligt de focus op vergroening van de chemie, digitalisering en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Provinciale Staten stelden deze kadernota in december vast.
  • Cultuur: In november stelden Provinciale Staten de kadernota 'Wij zijn cultuur' vast. Een bruisend en toegankelijk cultuuraanbod in Stad en Ommeland is essentieel voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
  • Natuurinclusieve Landbouw: in oktober ondertekenden de noordelijke provincies en het Rijk de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (PDF PDF-bestand, 3 MB). We zetten ons in voor een economisch sterke landbouwsector die bijdraagt aan biodiversiteit, een gezonde bodem en een leefbaar platteland. 
  • Mobiliteit: de voorgenomen aanpassing van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal zorgt vanaf 2025 voor een volwaardige spoorverbinding en betere bereikbaarheid van de VeenkoloniĆ«n. De grootste emissievrije busvloot van Europa rijdt op dit moment in Groningen en Drenthe, dankzij de aanbesteding van het busvervoer.

Bekijk meer resultaten en ontwikkelingen in de volledige Jaarrekening 2019 (PDF PDF-bestand, 5 MB)