Jaarrekening 2018: 'Provincie heeft huishoudboekje op orde'

De provincie Groningen heeft haar jaarrekening 2018 deze week opgeleverd. Met de jaarrekening legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2018 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. "De provincie heeft haar huishoudboekje goed op orde", aldus gedeputeerde Patrick Brouns. "De jaarrekening laat geen bijzondere ontwikkelingen zien."  Op 29 mei behandelen Provinciale Staten de jaarrekening 2018.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten van afgelopen jaar zijn: 

  • Economie en werkgelegenheid: versterking van de economie (met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf), investering in digitalisering, vergroening en innovaties in het bedrijfsleven, opstellen waterstofinvesteringsagenda en aansluiting eerste adressen op snel internet.
  • Leefbaarheid: provinciale subsidies helpen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van leefbaarheidsprojecten, blijkt uit de tweede monitor leefbaarheid.
  • Gaswinning: nieuw schadeprotocol (januari 2018), besluit van minister Wiebes de gaswinning te verminderen en uiteindelijk te stoppen in 2030, eerste afspraken over het weer op gang brengen van de versterking en de start van het Nationaal Programma Groningen.
  • Landbouw: verduurzaming reguliere landbouw, met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap, door natuurinclusieve en biologische landbouw te stimuleren.
  • Fietssnelweg Groningen-Assen: het eerste gedeelte van de doorfietsroute is aangelegd, langs het Noord-Willemskanaal, tussen Groningen en Haren.
  • Wind- en zonne-energie: we liggen op koers om in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op land te hebben (taakstelling van het Rijk). Inwoners en andere belanghebbenden krijgen een grotere rol bij de opwekking van windenergie, door onder meer mee te denken over mogelijke locaties en mede-eigenaar te worden van een windpark.

Kijk voor de bijzonderheden van afgelopen jaar ook in de infographic (PDF PDF-bestand, 5 MB).