Inwoners en bedrijven kunnen meedenken over toekomst A7/N33

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen meedenken over de toekomst van het gebied rond de A7 en de N33. Zij kunnen reageren via de website stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast worden er begin volgend jaar ook informatieavonden georganiseerd.

A7/N33

Ruimtelijk-economisch perspectief

De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Het resultaat hiervan is een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. Nu wordt dit plan voorgelegd aan een bredere groep. De reacties die hierop komen worden gebruikt om het plan verder uit te werken.

Denkrichtingen

De gemeenten en de provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere door de goede verbindingen die er liggen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

  • Door de eigenschappen van het landschap te behouden en te versterken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om herstel van het landschap of kringlooplandbouw.
  • Door wonen en werken te combineren. Zo kunnen vrijkomende boerenbedrijven gebruikt worden als economische broedplaatsen, verouderde bedrijventerreinen kunnen worden verbeterd en stations- en centrumlocaties kunnen verder ontwikkeld worden.
  • Door regionaal ruimtelijk beleid te maken voor bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerreinen kunnen opnieuw ingericht worden en verbeterd. Ook kunnen er nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld voor grotere bedrijven.

Door hier als gemeenten en provincie samen over na te denken, versterken we de regio. In deze regio worden ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie gecombineerd. 

Andere plannen

Ook op twee andere plekken in de provincie zijn er plannen voor gebiedsontwikkeling: in de Oostpolder bij de Eemshaven en in Matsloot-Westpoort, ten westen van de stad Groningen, op de grens met Drenthe. Kijk voor een overzicht op 'Gebiedsontwikkeling provincie Groningen'.