Inspraak over laatste tracédelen RegioTram

Inwoners van de gemeente Groningen en belanghebbenden kunnen opnieuw inspreken op de ontwerpen van de RegioTram. Ditmaal over de tracédelen van het Kattendiep tot en met Kardinge. De provincie en de gemeente Groningen nodigen u uit mee te helpen om de plannen voor de RegioTram te verbeteren. Door de inbreng van inwoners en ondernemers zijn inmiddels verschillende verbeteringen in de RegioTram-plannen aangebracht. Zoals de keuze voor de inrichting van de Oosterstraat en de extra halte aan de Zonnelaan. En niet in de laatste plaats het besluit de twee tramlijnen aan elkaar te koppelen via een gezamenlijke halte Bloemsingel/UMCG Noord.

Inwoners van de gemeente Groningen en belanghebbenden kunnen opnieuw inspreken op de ontwerpen van de RegioTram. Ditmaal over de tracédelen van het Kattendiep tot en met Kardinge. De  provincie en de gemeente Groningen nodigen u uit mee te helpen om de plannen voor de RegioTram te verbeteren. Door de inbreng van inwoners en ondernemers zijn inmiddels verschillende verbeteringen in de RegioTram-plannen aangebracht. Zoals de keuze voor de inrichting van de Oosterstraat en de extra halte aan de Zonnelaan. En niet in de laatste plaats het besluit de twee tramlijnen aan elkaar te koppelen via een gezamenlijke halte Bloemsingel/UMCG Noord.

Voorlopig Ontwerp

U kunt uw mening geven over het Voorlopig Ontwerp van de straten Kattendiep, Schuitendiep, Damsterdiep, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat, Bloemsingel, Oosterhamrikkade, de busbaan door Ulgersmaborg en het ontwerp voor Kardinge. De daarbij horende kaarten staan in het Kaartenboek. Op deze kaarten kunt u zien waar de trambaan, parkeerplekken en fietsstroken komen. Het Voorlopig Ontwerp en het Kaartenboek zijn de twee relevante documenten voor deze inspraakperiode.

Het Voorlopig Ontwerp en het Kaartenboek zijn beschikbaar op verschillende manieren. Zo kunt u de documenten downloaden op www.regiotram.nl/bibliotheek of aanvragen bij project RegioTram via tel. (050) 402 35 50 of e-mail info@regiotram.groningen.nl. Ook liggen de documenten op drie plekken ter inzage, namelijk bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (Kreupelstraat 1, Groningen), de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen (Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen) en de bibliotheek van het Provinciehuis (Sint Jansstraat 4, Groningen). U kunt ook één van de informatieavonden op 9 of 11 mei bezoeken. Daar geeft de projectleider een presentatie over de ontwerpen en kunt u het kaartmateriaal bekijken.

Inspraakperiode

De inspraakperiode loopt van dinsdag 26 april tot en met dinsdag 31 mei 2011. U kunt tijdens deze periode schriftelijk of mondeling uw reactie indienen. Mede op basis van de inspraakreacties nemen het college van Burgemeester en Wethouders en het college van Gedeputeerde Staten een standpunt in over de ontwerpen en keuzes die opgenomen zijn in het Voorlopig Ontwerp. De beide colleges werken dit standpunt uit in een voorstel, dat zij ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad en de Provinciale Staten.

 Meer over de RegioTram en de manieren waarop u kunt inspreken vindt u op www.regiotram.nl .