Ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West ter inzage

De ontwerpbesluiten voor het toekomstige windpark Eemshaven-West liggen van 21 april tot en met 1 juni 2022 ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op de voorgenomen besluiten. Op donderdag 12 mei tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inspraak- en informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper in Roodeschool. Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Co√∂peratie Oudeschip en Omstreken (ECOO) zijn initiatiefnemers van het windpark. In het park komen zestien windturbines. 

Windpark Eemshaven

Waar gaat de inspraak over?

Inspraak is mogelijk over het provinciaal inpassingsplan en over de vergunningen. De besluiten hierover worden op grond van de wettelijke co√∂rdinatieregeling in samenhang genomen door de provincie. 

De procedure gaat over de volgende ontwerpbesluiten: 

  • het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan; 
  • het verlenen van een omgevingsvergunning;
  • het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming;
  • het verlenen van een Waterwetvergunning. 

Voor de ontwikkeling van het windpark is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER ligt samen met de ontwerpbesluiten ter inzage. De stukken zijn te bekijken via de documentenpagina.

Indienen van zienswijzen

Zienswijzen kunnen uiterlijk 1 juni 2022 worden ingediend bij de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail bij eemshaven-west@provinciegroningen.nl. Bij de zienswijze moeten naam, adres en woonplaats worden vermeld en als onderwerp: 'zienswijze ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West' hebben. 

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 12 mei tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inspraak- en informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper, Radsweg 12 te Roodeschool. Tijdens deze avond kunt u de ontwerpbesluiten inzien, vragen stellen en uitleg ontvangen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen.