Inspraak aanpassingen Ecologische Hoofdstructuur start 5 juni

De provincie Groningen heeft in opdracht van het Rijk de grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur aangepast. De wijzigingen worden in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgelegd. Vanaf 5 juni liggen de wijzigingen in de omgevingsverordening vier weken ter inzage. Iedereen kan daar tot en met 2 juli 2014 schriftelijk of mondeling op reageren. Op dinsdag 10 juni is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het provinciehuis.

De provincie Groningen heeft in opdracht van het Rijk de grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur aangepast. De wijzigingen worden in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgelegd. Vanaf 5 juni liggen de wijzigingen in de omgevingsverordening vier weken ter inzage. Iedereen kan daar tot en met 2 juli 2014 schriftelijk of mondeling op reageren. Op dinsdag 10 juni is er ’s avonds van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het provinciehuis.

Voorstel

In het voorjaar van 2012 hebben wij samen met betrokken partijen als natuurorganisaties, waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied de begrenzing van de Ecologische Hoofstructuur, tegenwoordig bekend als het Natuurnetwerk Nederland, tegen het licht gehouden. In 2013 is daar een voorstel uitgekomen. Provinciale Staten zijn in juni 2013 akkoord gegaan met dit voorstel.

Overeenstemming

In het proces bleef een aantal discussiepunten over. Deze punten hebben wij in de afgelopen maanden besproken met onder meer de diverse landinrichtingscommissies. Dit heeft geleid tot verdere uitwerking van de details over de begrenzing van de EHS. Op dit moment hebben wij met de betrokken partijen overeenstemming over het grootste deel van de aanpassing van de EHS. Deze wijzigingen gaan we nu formeel vastleggen, door ze op te nemen in de Provinciale Omgevingsverordening. Deze vastlegging is onder meer nodig om subsidies te kunnen verstrekken voor het beheren van natuurgebieden.

Uitwerken en vaststellen overige details

De punten waarover nog geen overeenstemming is, worden dit jaar verder uitgewerkt en in een later stadium vastgesteld. We verwachten dat dit begin 2015 gaat gebeuren, tegelijk met het vaststellen van de Provinciale Omgevingsvisie 2015-2019.

Waar in te zien?

De stukken liggen ter inzage in het provinciehuis en zijn digitaal te raadplegen op en te downloaden via de landelijke website over ruimtelijke plannen. Kijk voor meer informatie in de bekendmaking op onze website.