Informatiebijeenkomst N361 op 25 juni in Wehe-den Hoorn

Op 25 juni 2012 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan 'N361 Ranum-Mensingeweer en de fietsverbinding Mensingeweer-Baflo'. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Groningen en de gemeenten Winsum en De Marne. Bezoekers krijgen hier informatie over de inhoud en de procedure van het inpassingsplan. U bent van harte welkom om deze inloopbijeenkomst bij te wonen, in Hotel-Restaurant Schierstee, Warfhuisterweg 17 in Wehe-den Hoorn. De inloop start om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

 

Op 25 juni 2012 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan 'N361 Ranum-Mensingeweer en de fietsverbinding Mensingeweer-Baflo'. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Groningen en de gemeenten Winsum en De Marne. Bezoekers krijgen hier informatie over de inhoud en de procedure van het inpassingsplan. U bent van harte welkom om deze inloopbijeenkomst bij te wonen, in Hotel-Restaurant Schierstee, Warfhuisterweg 17 in Wehe-den Hoorn. De inloop start om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Terinzagelegging

Het voorontwerp-inpassingsplan ‘N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo’ en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 13 juni 2012 tot en met dinsdag 24 juli 2012 voor iedereen ter inzage:

  • in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, geopend op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur;
  • bij de Publieksbalie in het gemeentehuis van Winsum, Hoofdstraat W. 70 te Winsum, geopend op: maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-12.00 uur en woensdagmiddag tussen 13.00 en17.00 uur;
  • bij de Publieksbalie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, geopend op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Het voorontwerp-inpassingplan is met bijbehorende stukken digitaal te raadplegen en te downloaden vanaf 13 juni 2012 van onze website. Tijdens de termijn van terinzagelegging staat het voorontwerp-inpassingsplan open voor inspraak.

Inspraaknota

Na de periode van inspraak worden de inspraakreacties verzameld en wordt er een inspraaknota opgesteld waarin op de ingekomen reacties wordt gereageerd. Dat wil zeggen dat er of met de inspraakreactie wordt ingestemd, en het inpassingsplan wordt aangepast, of dat er wordt uitgelegd waarom de inspraakreactie niet leidt tot aanpassing van het inpassingsplan.
Daarna komt het ontwerp inpassingsplan ter inzage te liggen en kunt u, als u dat wilt, een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt het ontwerp inpassingsplan in het najaar van 2012 ter inzage gelegd.

De provincie Groningen heeft het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan samen met Winsum en De Marne opgesteld.  Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld.