Het gaat er om spannen

Maandagmorgen nog heel even nagepraat over de 4 Mijl. Daarna direct aan de slag. Om 10.00 uur kerngroepvergadering. Voorstel voor voortgangsrapportage besproken. Er lopen in deze fase heel veel dingen tegelijkertijd. Om het overzicht te houden, is een goede voortgangsrapportage heel behulpzaam.

Maandagmorgen nog heel even nagepraat over de 4 Mijl. Daarna direct aan de slag. Om 10.00 uur kerngroepvergadering. Voorstel voor voortgangsrapportage besproken. Er lopen in deze fase heel veel dingen tegelijkertijd. Om het overzicht te houden, is een goede voortgangsrapportage heel behulpzaam. Met de projectgroep gaan wij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan binnenkort evalueren. Programma ervan voorbesproken.
Tussen de middag een lunchwandeling gemaakt met mijn collega Elizabet de Graaf van de afdeling Verkeer en vervoer van de provincie. Elizabet is net terug van haar zwangerschapsverlof en vertelt vol enthousiasme over haar moederschap. Mooi!
’s Middags kort gesprek met Bart Corporaal, hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de provincie. Hij heeft ideeën over het personele traject en biedt extra capaciteit aan. Ik ga dat bespreken met de projectleider Personeel Raymond Meijers.
Aan het begin van de avond stap ik op de trein naar Amsterdam. Morgen het overleg met de projectleiders RUD in Utrecht. Nu de deadline voor de vorming van de RUD’s 1 januari nadert, gaat het erom spannen. Bij de meeste RUD’s gaat het lukken om de oprichting van de gemeenschappelijke regeling rond 1 januari te realiseren, de meeste RUD’s hebben ook al een kwartiermaker en ook de Sociale statuten liggen er waarschijnlijk rond die datum. De totstandkoming van de Sociale statuten levert nog veel discussies op. In Groningen is er zoals het er nu uitziet 1 januari overeenstemming over de gemeenschappelijke regeling, is er een kwartiermaker en een Sociaal statuut.
Dinsdagmiddag overleg met de kwartiermakers/directeuren van de zes BRZO-RUD’s, die per 1 januari van start gaan. De coördinatoren van de BRZO-RUD’s hebben een goed overzicht gemaakt van wat er voor 1 januari moet worden geregeld. In het Noorden is er gelukkig al een Samenwerkingovereenkomst BRZO-RUD’s die voldoet aan de maatlatcriteria en in de praktijk goed functioneert. Met de vorming van de (BRZO-)RUD wordt de samenwerking verder geformaliseerd.
Op de terugweg in de trein het verslag van de Managementteamgroep vorige week gecorrigeerd en de stuurgroep van morgen voorbereid.

Woensdagmorgen eerst werkoverleg met mijn ambtelijk opdrachtgever provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Henk Jan bijgepraat en een paar financiële kwesties met hem besproken. Aansluitend overleg met mijn collega-programma- en projectmanagers van de provincie.
Daarna de Statencommissie Milieu en Omgeving. De RUD staat op de agenda. De commissie is kritisch, met name over de financiële risico’s. Gedeputeerde Mark Boumans benadrukt met verve het belang van de vorming van de RUD met het oog op verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hij doet dat op zeer kundige wijze. Toch lukt het hem niet alle vragen bij de Statenleden weg te nemen. Dat betekent huiswerk voor mijn provinciale collega’s en mij. Voor de vergadering van Provinciale Staten over een paar weken moeten wij nog een aantal vragen beantwoorden.
’s Middags naar de inspiratiedag Informatievoorziening en Automatisering in de oude meldkamer van de brandweerkazerne. Emile Hagelen vertelt over zijn ervaringen met het informatievoorziening en automatiseringstraject van de RUD’s in Gelderland. Een leerzaam verhaal.
Aan het einde van de middag de stuurgroep. Belangrijk is dat de stuurgroep een besluit neemt over de huisvesting. De stuurgroep besluit dat de RUD ten oosten van ‘Stad’ wordt gevestigd. Ook het Programma van eisen en het Toetsingskader huisvesting worden vastgesteld. Nu kunnen wij verder met de procedure, die erop gericht is dat de stuurgroep in januari de locatie kiest. Mark Boumans, voorzitter van de stuurgroep, informeert de stuurgroep over de zoektocht naar een kwartiermaker. Hij verwacht binnen een paar weken de benoeming. De stuurgroep tikt ook de nulmeting af en gaat akkoord met het gebruik van HR21 als functiewaarderingssysteem voor de RUD. De planning wordt nog eens kritisch doorgesproken. Alles wordt in het werk gezet om 1 april te halen.

Donderdag weinig afspraken. Heerlijk, omdat sommige dingen blijven liggen als er veel vergaderingen zijn.

Vrijdagmorgen eerst de offerteaanvraag voor de nulmeting definitief gemaakt en naar drie adviesbureaus gemaild. Ik ben benieuwd naar hun offertes. De resultaten van de nulmeting zijn vooral een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van het kwaliteitsniveau van de RUD bij de start. Ook een brief naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten geschreven.  Daarin wordt de reactietermijn op het bedrijfsplan verlengd van 1 december naar 21 december, om de ondernemingsraden voldoende tijd te geven hun advies uit te brengen. De brief gaat maandag uit.
’s Morgens ook overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. Nog niet alle gemeentesecretarissen hebben een adviesaanvraag ingediend bij hun ondernemingsraden en ook zijn niet alle adviesaanvragen volledig. Ik heb erbij de gemeentesecretarissen druk op gezet om de adviesaanvragen te vesturen. Ook blijkt er aan werknemerszijde nog geen overleg gepland te zijn over het concept Sociaal statuut. Op 9 november is het volgende Bijzonder Georganiseerd Overleg. Om de vaart erin te houden, is het belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers het mandaat van hun achterbannen hebben om tot overeenstemming te komen.
’s Middags overleg met Friese collega Erik van der Laan. Wij wisselen informatie over onze projecten uit en hebben daar allebei voordeel van. De rest van de middag zo veel mogelijk mails afgehandeld.
’s Avonds weer met mijn bergsportvrienden klimmen in klimcentrum Bjoeks. Het gaat niet echt lekker. Ik ben moe. Het is de laatste weken keihard werken en dat begint zijn tol te eisen. Goed dat ik een lang weekend heb, maandag vrij.