Herstel stikstofschade in natuur Westerwolde

Staatsbosbeheer krijgt van de provincie een subsidie van ruim € 35.000 euro om een aantal heideterreinen in Westerwolde te herstellen. Doordat er hier veel stikstof voorkomt, zijn er veel grassen, struiken en bomen gaan groeien. Dit heeft als gevolg dat de bodem verdroogt. Om de heide te herstellen wordt de bovenste laag van de begroeiing verwijderd (plaggen), waardoor de bodem vochtiger wordt en het regenwater weer beter vasthoudt. Met deze maatregelen wil Staatsbosbeheer zeldzame vlinders als het veenbesblauwtje of de bruine vuurvlinder en de levendbarende hagedis beschermen.

Heide

De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gaat onder meer om de heideterreinen bij Sellingen. De schapen die hier grazen helpen onvoldoende om de heide te behouden. Daarom worden delen van het terrein geplagd en worden bomen verwijderd en geringd (een deel van de bast wordt verwijderd, waardoor de boom sterft, maar blijft staan en zo nog waardevol is voor de natuur). Hierdoor kan de heide herstellen en krijgen bijbehorende plantensoorten opnieuw de kans om hier te groeien. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de waterkwaliteit van de Veendiepseplassen.

Lieftinghsbroek

De natuurterreinen liggen in de omgeving van het Lieftinghsbroek, het Natura 2000-gebied in Groningen dat last heeft van een overschot aan stikstof. Maar stikstof heeft ook effect op de kwaliteit van de andere natuurterreinen in Westerwolde. Daarom is het nodig om te investeren in deze terreinen om de gestelde natuurdoelen te halen. Daarom ondersteunen we Staatsbosbeheer bij het project om met tijdig herstel de effecten van stikstof op de kwetsbare natuur terug te dringen. Als er geen maatregelen worden genomen, verdwijnen zeldzame diersoorten uit deze gebieden.

Stikstofproblematiek

Het Rijk en provincies werken samen aan een gezamenlijke stikstofaanpak. Met deze aanpak wordt de natuur in Nederland beter beschermd en komt er tegelijkertijd ruimte voor economische en maatschappelijke initiatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoeveelheid stikstof in de natuur daalt, dat er een duidelijk perspectief is voor alle sectoren en dat vergunningen voor de rechter houdbaar zijn. Het Rijk en provincie hebben hier allebei een taak in. Het Rijk neemt algemene maatregelen en de provincie neemt maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied.