Herinrichting buitengebieden Haren afgerond

De herinrichting van het landschap rondom Haren is na dertig jaar afgerond. De landinrichtingscommissie is de afgelopen decennia bezig geweest met de aanleg van natuur, de waterberging en -winning, landbouwgronden en voorzieningen voor recreanten. Westerlanden-Besloten Venen was het laatste gebied waaraan is gewerkt. De afronding van dit deelproject werd op 10 maart in Noordlaren gemarkeerd met de onthulling van een picknicktafel, door gedeputeerde Henk Staghouwer en voorzitter van de Landinrichtingscommissie Pieter van Veen. 

Geruilde grond

In 1987 is de landinrichtingscommissie begonnen het aankopen en het ruilen van (landbouw)grond, om zo natuur aan te kunnen leggen en voor landbouwgrond een nieuwe indeling te maken. Boeren beschikken nu over grote percelen en hebben hun grond dichter bij hun boerderij. In totaal is er bijna 1200 hectare nieuwe natuur ingericht in Oosterhaar, de Onner- en Oostpolder en Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa-gebied. De natuur maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebied.

Overige werkzaamheden

In de Onner- en Oostpolder is naast natuur, landbouw en recreatie ook ruimte voor het bergen van 17 miljoen kuub water in geval van extreme wateroverlast. Om waterwinning in geval van waterberging te garanderen zijn waterputten verhoogd of verplaatst en kades rond het pompstation aangelegd. In de Onnerpolder beheren zes boeren als particulier natuurbeheerder 120 hectare weidevogelgebied. Langs het Zuidlaardermeer is een fietspad aangelegd en zijn een uitkijktoren en informatieborden geplaatst. In het Drentsche Aa gebied is de benedenloop van de Drentsche Aa hersteld in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied.

Westerlanden-Besloten Venen

Bij het laatste afgeronde deelproject, de inrichting van Westerlanden-Besloten Venen, zijn de kades van de Drentsche Aa verwijderd waardoor het gebied natter, natuurlijker en gevarieerder wordt. Verder zijn er fietspaden opgeknapt en bankjes, picknicktafels en een bruggetje geplaatst. Ook zijn houtwallen aangelegd en hersteld en nieuwe dammen, hekken, watergangen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. In Westerlanden neemt Staatsbosbeheer in samenwerking met Landgoed Blanckenborch het natuurbeheer voor zijn rekening. In Besloten Venen doen twee particuliere natuurbeheerders dit samen met Blanckenborch.

Investering en uitvoering

De nieuwe inrichting heeft ruim 10,5 miljoen euro gekost. Dit geld was afkomstig van de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Rijk en de gemeente Haren. De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben ook bijgedragen aan het project Westerlanden-Besloten Venen. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd in de aanleg van de verschillende waterbergingsgebieden. Ook Waterbedrijf Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren hebben geïnvesteerd in het vernieuwde buitengebied van Haren. Het werk is uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Haren en Prolander, in opdracht van de provincie Groningen.