Herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer gepresenteerd

Groningen, Haren en Ten Boer vinden het belangrijk dat de groene ruimten in de nieuw te vormen gemeente behouden blijven. De nieuwe gemeente moet daarnaast makkelijk toegankelijk zijn voor inwoners en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Dit staat in het herindelingsontwerp, dat op dinsdag 13 september werd gepresenteerd in het provinciehuis. Met de financiële ruimte kan de nieuwe gemeente bovendien investeren in de vernieuwing van de dienstverlening en de noodzakelijke voorzieningen in stand houden.

Ter inzage

Het herindelingsontwerp is opgesteld onder regie van de provincie en met medewerking van de Groningen, Haren en Ten Boer. Het ontwerp gaat nu naar de drie gemeenteraden en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De drie colleges van burgemeesters en wethouders leggen het vanaf 21 september 2016 ter inzage tot en met 16 november 2016. Tijdens deze acht weken kan iedereen een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen. Ook aan de drie gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en de omliggende gemeenten wordt een reactie gevraagd. Op basis hiervan stelt de provincie het uiteindelijke herindelingsadvies op aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp staat waarom de provincie heeft besloten om de drie gemeenten samen te voegen. Ook wordt hierin het toekomstperspectief geschetst en is er aandacht voor de ambities van Groningen, Haren en Ten Boer voor de nieuw te vormen gemeente, per 1 januari 2019. Het moet een gemeente worden die voldoende bestuurlijke kwaliteit en voldoende financiële ruimte heeft om de taken die in de toekomst op de gemeente afkomen, goed uit te kunnen voeren. Met de herindeling kan de nieuwe gemeente Groningen als grote gemeente met circa 230.000 inwoners en een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer een nog belangrijkere rol spelen in de regio, provincie, Nederland en Europa.

Aanleiding herindelingsontwerp

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben al jaren een goede samenwerkingsrelatie en hebben al in 2015 bepaald om over te gaan tot herindeling. Het college van GS heeft op 28 juni 2016 besloten een herindelingsontwerp voor Groningen, Ten Boer én Haren op te stellen. Enerzijds omdat het op basis van diverse onafhankelijke onderzoeken tot de conclusie kwam dat een zelfstandig voortbestaan van Haren risicovol is en - in regionaal perspectief - niet duurzaam. Anderzijds omdat de gemeenten Groningen en Ten Boer al een fusie per 1 januari 2019 voorbereiden, en voor Haren aansluiting bij dit proces de enige optie is.

Haren

De gemeente Haren geeft de voorkeur aan zelfstandigheid en is het oneens met de opgelegde fusie. Haren blijft pleiten voor zelfstandigheid als eerste voorkeur. De gemeente Haren heeft meegewerkt aan het opstellen van het herindelingsontwerp. Het gemeentebestuur vond het belangrijk dat als zelfstandigheid niet mogelijk zou blijken, er een goede basis zou liggen voor een nieuwe gemeente. De gemeenteraad van Haren heeft inmiddels besloten deze medewerking te beëindigen. De provincie beraadt zich op mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de belangen van de inwoners van Haren in dit proces wel behartigd blijven.

Blijf op de hoogte van het herindelingsproces via www.herindelingghtb.nl.