GS en B&W handhaven voorkeur voor RegioTram

Invoering van de RegioTram trekt meer reizigers naar het openbaar vervoer van en naar de stad Groningen dan een verbeterd busnetwerk. De RegioTram heeft ten opzichte van de onderzochte busalternatieven voordelen voor de bereikbaarheid, de economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek "De bus als alternatief voor de tram in het Raamwerk RegioRail" van bureau Goudappel Coffeng, dat vandaag is toegezonden aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen. Op grond van de bevindingen van Goudappel Coffeng handhaven Gedeputeerde Staten en Burgemeester en wethouders van Groningen hun voorkeur voor de RegioTram.

Het onderzoek

Het onderzoek van Goudappel Coffeng is verricht op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Groningen. Provinciale Staten willen de keuze voor de RegioTram vergelijken met een volwaardig alternatief, op basis van een verbeterd busnetwerk. Goudappel Coffeng heeft berekend wat de effecten zijn van de busalternatieven voor een reeks criteria: verkeerskundige en financiële overwegingen, en overwegingen op het gebied van leefbaarheid, woon- en leefkwaliteit, structurerende werking en bouwhinder. De RegioTram heeft op deze punten belangrijke voordelen boven een busmodel, aldus de onderzoekers. Nadelen van de RegioTram ten opzichte van de busalternatieven, zoals minder flexibiliteit voor P+R-gebruikers en hinder tijdens de aanleg van de twee tramlijnen, achten de onderzoekers kleiner dan de voordelen.

Tram goedkoper in gebruik

De jaarlijkse gebruikskosten (exploitatie) van een openbaar vervoersysteem met trams zijn 4,9 tot 8,5 miljoen euro lager dan die van een vervoersysteem waarin bussen de rol van de tram vervullen. Ook de kosten per reiziger zijn voor de tram aanmerkelijk lager dan voor busalternatieven: 61 cent per reiziger voor de tram, tegenover 87 cent per reiziger in het busalternatief. Daar staat tegenover dat de aanleg (investering) van de geplande twee tramlijnen meer kost dan een verbeterd busnetwerk. De aanleg van twee tramlijnen is geraamd op 299 miljoen euro, de raming voor een verbeterd bussysteem is 207 miljoen. Een “light” versie van het bussysteem is geraamd op 147 miljoen. De "light" versie betekent dus de minste investeringskosten, maar heeft ook tot gevolg dat meer mensen de auto pakken in plaats van de bus. Dat leidt tot een toename van files, of minder bezoekers aan de Groninger binnenstad.

Het onderzoek van Goudappel Coffeng heeft niet geleid tot een andere opvatting van Gedeputeerde Staten van de provincie en Burgemeesters & Wethouders van de stad Groningen. Zij geven de voorkeur aan de RegioTram boven een bussysteem. Provinciale Staten en gemeenteraad behandelen  het Raamwerk RegioRail medio 2010, met als belangrijk onderdeel de RegioTram.

Tram onderdeel van groter plan

Het plan voor de RegioTram maakt deel uit van een groter plan, het Raamwerk RegioRail. Dit plan is gericht op het behouden en het vergroten van de bereikbaarheid van de Regio Groningen – Assen. Het Raamwerk Regiorail behelst een investering van ruim 700 miljoen euro in het openbaar vervoer. Het meeste geld (403 miljoen euro) gaat zitten in verbeteringen aan het regionale spoor. Zo gaan er meer treinen rijden en komen er nieuwe stations in bijvoorbeeld Hoogkerk en Assen. Om dat mogelijk te maken moeten op Hoofdstation Groningen sporen aan elkaar worden gekoppeld. Treinen die Groningen nu als begin- en eindpunt hebben kunnen daardoor doorrijden. Daarnaast vormt de RegioTram dus een onderdeel van de plannen. In de stad Groningen staan twee tramlijnen gepland die regionale knooppunten aan elkaar verbinden. Lijn 1 gaat in het Hoofdstation en Zernike verbinden en zal rijden via de Groninger binnenstad. Lijn 2 gaat rijden tussen het Hoofdstation en sport- en recreatiegebied Kardinge, via het UMCG. De investeringen voor beide tramlijnen worden geraamd op 299 miljoen euro.