Grote opkomst bij personeelsbijeenkomsten

Deze weken vallen de afronding van de fasen 1 en 2 en de voorbereidingen voor de fasen 3 en 4 samen. Topdrukte dus voor mij. Reden waarom niet is gelukt mijn blog op maandag aan te leveren.

 

Deze weken vallen de afronding van de fasen 1 en 2 en de voorbereidingen voor de fasen 3 en 4 samen. Topdrukte dus voor mij. Reden waarom niet is gelukt mijn blog op maandag aan te leveren.

Een groot deel van de tijd vorige week besteed aan het schrijven van de opdrachten voor de zeven deelprojecten. Kerngroeplid Jan van Dijk neemt er drie voor zijn rekening en ik vier.

Dinsdagmorgen vergadering van de projectgroep. Ook hier stond de voorbereiding van de fasen 3 (juridische regeling) en 4 (bedrijfsplan) prominent op de agenda. Eerste discussie gevoerd over de actualisering van de aantallen formatieplaatsen per deelnemer, die naar de RUD overgaan en over de bemensing van de zeven deelprojectgroepen. De bemensing van de deelprojecten is nog een hele klus.

De projectgroep heeft ingestemd met het verslag van de evaluatie van de fasen 1 en 2.

Ook mijn presentatie voor de vijf personeelsbijeenkomsten besproken. Willem Joldersma heeft iets verteld over de audit van de VTH-taken die bij de DEAL-gemeenten heeft plaatsgevonden.

Na de projectgroep naar huis gegaan en naar Amsterdam gereisd. Samen met mijn zoon mijn dochter van Schiphol afgehaald, die na zeven maanden terugkwam uit Australië. Zij wil zich daar definitief gaan vestigen.

Woensdagmorgen een telefonisch interview over het landelijke Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. De uitnodiging was om naar Den Haag te komen, maar dat vond ik te gek voor een uurtje. Daarom telefonisch. Aan de andere kant van de lijn zaten vier mensen. Het interview liep goed, maar was best intensief. Ik merk met hoeveel plezier ik aan het project RUD werk.

’s Middags verlof om mijn dochter naar haar kamer te verhuizen. Viel reuze mee, omdat ze het goed georganiseerd had. Fijn om haar weer dichtbij te hebben.

Donderdag stond geheel in het teken van de personeelsbijeenkomsten.
’s Morgens in Zuidhorn voor de gemeenten in het Westerkwartier en Bedum, De Marne en Winsum. De belangstelling van de medewerkers was groot (een kleine honderd). Lenie Kootstra, gemeentesecretaris van Zuidhorn zat de bijeenkomst voor. De start van mijn presentatie was niet helemaal vlekkeloos, omdat er door een misverstand geen laptop en beamer klaar stonden. Na mij voerde de voorzitter van de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden Koos van der Broek het woord. De medewerkers stelden vanzelfsprekend veel vragen over de personele aspecten van de vorming van de RUD. Onder het gehoor zaten ook de vakbondsbestuurders Alie de Jonge van CNV Publieke Zaak en Jan Grobben van AbvaKaboFNV. Zij zegden toe mee te werken aan de totstandkoming van een sociaal plan en gaven ook duidelijkheid over de zaken die daarin moeten worden geregeld.
’s Middags was in Hoogezand de bijeenkomst voor de  Oostgroningse gemeenten. Met zo’n 130 medewerkers in de zaal opnieuw een goed opkomst. Frank Wiertz, de gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemer zat de bijeenkomst voor. Ook hier vragen over de personele aspecten, maar bijvoorbeeld ook over de toepassing van de kwaliteitscriteria.

Vrijdag met mijn beide ambtelijke opdrachtgevers Lenie Kootstra en provinciesecretaris Henk Jan Bolding de fasen 1 en 2 geëvalueerd.
Ook een gesprek met Piet Tolsma van de regionale brandweer. De brandweer wordt geregionaliseerd en in dat kader vindt een herbezinning op de taken plaats. Een aantal niet-wettelijke taken op het gebied van Bouwen en Ruimtelijke Ordening wordt mogelijk in de RUD belegd. Met Piet afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de brandweer bij het opstellen van de productencatalogus.
In het dagelijks bestuur van de VGG was ook gesproken over de fasen 3 en 4. Snel na de vergadering kreeg ik van Jan Bessembinders een terugkoppeling. De samenstelling van de stuurgroep komt begin volgende week rond. Volgende week komt er waarschijnlijk ook duidelijkheid over de projectdeskundige die namens de gemeenten de kerngroep komt versterken als opvolger van Liesbeth Groote Schaarsberg. Een aanvulling van de kerngroep die nu dringend noodzakelijk is. Het projectplan kan binnenkort ter informatie naar de wethouders worden gezonden.