Gouden Gronden presenteert plannen voor verbetering kwaliteit bodem en water

De kwaliteit van de bodem en het water verbeteren, door het land op een natuurlijke manier te bewerken. Dat is het uitgangspunt voor de komende vier jaar van Gouden Gronden. Gouden Gronden is een initiatief van de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, Collectief Midden Groningen, Collectief Groningen West, natuurvereniging Wierde & Dijk en de vereniging Biowad. Gezamenlijk zetten deze partijen zich in voor de ontwikkeling van projecten om  de kwaliteit van de landbouwbodem en het water te verbeteren.

Duurzame landbouw

Het plan van aanpak voor de komende vier jaar werd op 31 januari gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Gouden Gronden. Doelstellingen voor de komende vier jaar zijn: een betere opname van regenwater in de bodem, effectiever bemesten, zorgen voor een gezonde sloot, het verbeteren van de biodiversiteit en het vergroten van de opbrengst van de opbrengst van de landbouwgrond. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw in Groningen en daarmee aan de doelen uit het provinciale landbouwbeleid. Door te werken aan minder uitstoot van stikstof, een betere bodemkwaliteit en meer biodiversiteit komt de landbouw in Groningen meer in balans met haar omgeving.

Kennis delen

De afgelopen vier jaar heeft Gouden Gronden zich vooral beziggehouden met het delen van kennis over natuurlijke landbouw, het stimuleren van het nemen van maatregelen en een sterkere focus op de bodem voor landbouw en waterbeheer. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen is een aantal grote bodemprojecten van start gegaan.

Breder werkgebied

De afgelopen vier jaar concentreerde Gouden Gronden zich op het Groninger deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. De komende vier jaar wordt gekeken of er ook projecten elders uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wil Gouden Gronden in de toekomst nog meer een centrale rol gaan spelen bij projecten en vraagstukken rond bodem- en waterkwaliteit. Daarbij gaat het om het delen van kennis, het stimuleren van maatregelen en het wegnemen van mogelijke belemmeringen.