Gedeputeerde Staten stelt defintief Provinciaal Omgevingsplan vast

Vandaag heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en bijhorende stukken definitief vastgesteld. Hierin zijn de reacties die binnen zijn gekomen in de inspraakperiode meegenomen. In het POP staat het voorgenomen beleid van het college van GS voor de leefomgeving in de provincie. Belangrijke onderwerpen zijn de bescherming van de karakteristieken van het Groninger landschap, ruimte voor ontwikkeling, leefbaarheid op het platteland en duurzame energie. De finale beslissing over het POP en de bijbehorende stukken ligt nu bij Provinciale Staten. Op 20 mei 2009 behandelen zij het in de Commissievergadering Omgeving en Milieu en op 17 juni 2009 in de Statenvergadering. 

Het nieuwe POP maakt ontwikkeling en vooruitgang mogelijk, maar het behouden van karakteristieken en zuinig omgaan met ruimte staan ook centraal. Daarom bepaalt de provincie samen met gemeenten of nieuwe bedrijventerreinen wel Ă©cht nodig zijn. Revitalisering biedt een goede oplossing.

Ondernemers krijgen nieuwe kansen door bijvoorbeeld gebruik te maken van vrijkomende agrarische bebouwing. Ook wordt op basis van de inspraakreacties de grens voor kleine detailhandel verruimd van 1500 naar 2500 m2. 

Duisternis
Naar aanleiding van de inspraakreacties is het onderdeel duisternis, een belangrijke kernkarakteristiek van onze provincie, aangescherpt op het gebied van lichtuitstoot bij stallen voor melkvee (ligboxenstallen). Er is in de omgevingsverordening een voorschrift opgenomen om de lichtuitstoot bij ligboxenstallen te reduceren tussen 20.00 uur tot 6.00 uur.

Windmolens
Om het landschap te beschermen, concentreren GS de productie van windenergie in een drietal windturbineparken: in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33. Hier zijn veel reacties op binnengekomen. Hoewel het college hier alle begrip voor heeft, is ze van mening dat het van provinciaal belang is de windmolens te concentreren in de genoemde gebieden. GS zien windmolens als  'elektriciteitsfabrieken’, en vinden daarom dat ze thuis horen op of nabij een industrieterrein.

Veehouderijen
Nieuwe intensieve veehouderijen zijn niet toegestaan, maar bestaande volwaardige intensieve veehouderijen kunnen zich wel ontwikkelen. Een aantal insprekers vindt dat de voorwaarden waaronder deze ontwikkelingen mogelijk zijn, minder streng zouden moeten zijn. Het college houdt vast aan de ingezette lijn en is van mening dat hiervoor een breed draagvlak onder de Groninger bevolking bestaat. 

Buisleidingenstraat
De ruimtelijke reservering voor een buisleidingenstraat tussen de Eemshaven en Delfzijl blijft bestaan. GS zullen bewaken dat alle belangen voldoende bij de vaststelling van het defintieve tracĂ© worden betrokken.

Inspraakreacties
Dat het POP leeft, blijkt uit de hoeveelheid binnengekomen inspraakreacties. Op 20 januari jongstleden is de inspraakprocedure gestart. Gedurende zes weken zijn er circa 350 reacties binnengekomen. Het college van GS heeft in de Nota Reacties en Commentaar aangegeven of en hoe ze de reacties op het POP en bijbehorende verordening verwerkt.

Op 13 mei aanstaande organiseert de Statencommissie Omgeving en Milieu van de provincie Groningen een hoorzitting over het POP en de omgevingsverordening.